Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 23.09.2023
Imieniny Bogusława, Elżbiety i Krzysztofa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLV sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

20-09-2022 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 27 września 2022 r. na godz. 12:00 XLV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/373/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/09 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Opole Lubelskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Nr XXXIX/326/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku, z przeznaczeniem na pokrycie nowych udziałów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starych Komaszycach, obręb ew. 35 - Truszków, stanowiącej własność Gminy Opole Lubelskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań mających na celu zablokowanie inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi publicznej klasy G stanowiącej obwodnicę m. Opole Lubelskie” w obecnej lokalizacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2022 rok.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad634.28 KB