Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 21.04.2024
Imieniny Jarosława, Konrada i Bartosza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Polski Ład

 

: Program Inwestycji Strategicznych

 

Edycja I

  1. 1.    Inwestycja: „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych, edukacyjnych oraz komunalnych”

Dofinansowanie: 9 279 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 10 658 774,47zł

Zakres robót:

- Budowę Sali sportowej w Skokowie,

- Przebudowę 5 świetlic wiejskich w miejscowościach: Puszno Godowskie, Zadole, Nowe Komaszyce, Kamionka, Niezdów,

- Modernizację Przedszkola Miejskiego przy ul. Przemysłowej
w Opolu Lubelskim,

- Modernizację mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Podzamcze w Opolu Lubelskim

 

Edycja II

  1. 1.    Inwestycja: „Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim w ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi”

Dofinansowanie: 2 179 543,57 zł

Całkowita wartość zadania: 2 294 256,50zł

Zakres robót:

- Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy wodociągowych;

- Zakup agregatu prądotwórczego

 

  1. 2.    Inwestycja: „Przebudowa sieci dróg, mostu, chodników i parkingu na terenie Gminy Opole Lubelskie”

Dofinansowanie: 6 146 500,00zł

Całkowita wartość zadania: 6 470 000,00zł

Zakres robót:

- Przebudowa dróg gminnych w m.: Stary Franciszków, Skoków, Góry Kluczkowickie, droga wew. w m. Opole Lubelskie (boczna ul. Przemysłowej), droga wew. w m. Kluczkowice, droga wew. w m. Opole Lubelskie (boczna ul. Cmentarnej)

- Budowa chodnika w m. Zosin, przebudowa chodnika w m. Wandalin, budowa miejsc postojowych w m. Opole Lubelskie ul. Kraszewskiego – etap II, przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki, Fabryczna, przebudowa drogi gminnej w m. Wrzelowiec ul. Głęboka

- Budowa mostu nad rz. Leonką w ciągu drogi gminnej 108208L ul. Pomorska.

 

  1. 3.    Inwestycja: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych”

Dofinansowanie: 2 266 958,50zł

Całkowita wartość zadania: 2 671 315,92zł

Zakres robót:

- Remont sanitariatów oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim

- Przebudowa świetlic wiejskich m.: Skoków, Góry Opolskie, Majdan Trzebieski, Opole Lubelskie ul. Wiejska, 

- Modernizacja kotłowni i adaptacja pomieszczeń na garaż dla OSP w budynku przy ul. Strażackiej w Opolu Lubelskim

 

Edycja III PGR

  1. 1.    Inwestycja: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim”

Dofinansowanie: 318 500,00  zł

Całkowita wartość zadania: 325 000,00zł

Zakres robót:

- Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim (ul. Przemysłowa) 

 

Edycja III PGR

  1. 2.    Inwestycja: „Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Długiej w Opolu Lubelskim     ”

Dofinansowanie: 430 220,00  zł

Całkowita wartość zadania: 439 000,00zł

Zakres robót:

- Przebudowa placu zabaw na działce nr 778 przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim

 

Edycja RPOZ

  1. 1.    Inwestycja: „Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy we Wrzelowcu”

Dofinansowanie: 1 279 838,84zł

Całkowita wartość zadania: 1 305 958,00zł

Zakres robót:

- Rewitalizację zabytkowego kościoła Świętej Trójcy we Wrzelowcu

  

Edycja 6 PGR

  1. Inwestycja: „Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim”

Dofinansowanie: 1 960 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 2 000 000,00zł

Zakres robót:

- Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę tężni solankowej, przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni z kruszywa naturalnego na boisko o nawierzchni poliuretanowej

 

Edycja 8

1.        Inwestycja: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych - etap II”

Dofinansowanie: 2 682 685,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3 156 100,00zł

Zakres robót:

- Przebudowa świetlic wiejskich w Ludwikowie i w Komaszycach Nowych

- Przebudowa budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Ogrodowej w Opolu Lubelskim

- Dostosowanie budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 29 w Opolu Lubelskim do potrzeb osób niepełnosprawnych- platforma/pochylnia

- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach (łącznik)

 

2.        Inwestycja: „Przebudowa sieci dróg, parkingu i chodników wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Opole Lubelskie”

Dofinansowanie: 5 430 797,42zł

Całkowita wartość zadania: 5 735 365,71zł

Zakres robót:

- Modernizacja dróg w miejscowościach: Kolonia Elżbieta, Dębiny - Sewerynówka oraz
w Opolu Lubelskim ul. Al. 600-Lecia - ul. Pomorska, u. Józefa Piłsudskiego,
ul. Poniatowskiego, ul. Słoneczna.

 

3.        Inwestycja: „Przebudowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lubelskim wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej”

Dofinansowanie: 1 849 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 2 000 000,00zł

Zakres robót:

- Modernizacja ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lubelskim, w tym wykonanie nowej nawierzchni, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  

Edycja 2 RPOZ

Inwestycja: „Rewitalizacja Klasztoru Pijarów w Opolu Lubelskim (skrzydło zachodnie) - Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Opolu Lubelskim”

Dofinansowanie: 900 032,00zł

Całkowita wartość zadania: 918 400,00zł

Zakres robót:

- Remont skrzydła zachodniego klasztoru Pijarów zlokalizowanego przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lubelskim.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Opole Lubelskie zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.Rewitalizacja Klasztoru Pijarów w Opolu Lubelskim (skrzydło zachodnie)- Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Opolu Lubelskim”

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Opolu Lubelskim.

Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Opolu Lubelskim zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: pn. .Rewitalizacja Klasztoru Pijarów w Opolu Lubelskim (skrzydło zachodnie)- Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Opolu Lubelskim” objętego dofinansowaniem z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie remontu skrzydła zachodniego budynku mających polegać między innymi  na:

a)     wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej budynku wraz z naprawą systemu odwodnienia z rynien tj. usunięcie opasek betonowych, odkopanie fundamentów na głębokość ok. 1m, naprawa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie opaski zabezpieczającej z warstwą ochronną z maty bentonitowej szer. ok. 40 cm, naprawa systemu odwodnienia wraz z dołożeniem czyszczaków do rynien. W ramach naprawy systemu odwodnienia przewiduje się wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do istniejącego odbiornika;

b)    remoncie konserwatorskim elewacji tj. skucie zmurszałych tynków, pogłębienie fug, oczyszczenie, odgrzybienie i odsolenie ścian, wykonanie tynków solo chłonnych w strefie cokołowej, wykonanie tynków wapiennych i zacierek, scalenie kolorystyczne laserunkiem, konserwacja gzymsów, skrzydło zach.: wymiana stolarki okiennej,

c)    wykonaniu rekonstrukcji  drzwi zewnętrznych osadzonych w elewacji północnej oraz wschodniej skrzydła zachodniego. Rekonstrukcja będzie polegała na odtworzeniu stolarki drzwiowej w sposób analogiczny jak pozostałe drzwi zewnętrzne w remontowanym skrzydle (podziały stolarki, materiał wykonania - drewno).

d)    rekonstrukcji wejść do plebani (przebudowa schodów),

e)    wymianie obróbek blacharskich na parapetach,

f)     wykonaniu daszku ochronnego,

g)    remoncie pokrycia dachowego w tym: wykonanie instalacji odgromowej skrzydła zachodniego wraz z ułożeniem otoku wokół budynku, wykonanie ofasowań kominów, naprawa uszkodzeń pokrycia dachowego;

h)    wykonaniu izolacji stropu tj. oczyszczenie strychu, uzupełnienie polepy, wykonanie izolacji z wełny mineralnej, zabezpieczenie izolacji pianą.

i)     wykonaniu niezbędnych demontaży oraz ponownych montaży istniejącej infrastruktury znajdującej się aktualnie na elewacji skrzydła zachodniego w przypadku gdy demontaże są konieczne w celu wykonania robót elewacyjnych.  konieczności.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.   

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Opole Lubelskie: https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/?id=6  w zakładce Aktualności.

Link do zapytania ofertowego:  https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&action=details&document_id=1976924

 

Osoba do kontaktu: ks. Krzysztof Kozak, tel. 81 827 21 04, mail: xkozak@gmail.com