Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 12.07.2024
Imieniny Brunona, Jana i Andrzeja

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Polski Ład

 

: Program Inwestycji Strategicznych

 

Edycja I

  1. 1.    Inwestycja: „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych, edukacyjnych oraz komunalnych”

Dofinansowanie: 9 279 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 10 658 774,47zł

Zakres robót:

- Budowę Sali sportowej w Skokowie,

- Przebudowę 5 świetlic wiejskich w miejscowościach: Puszno Godowskie, Zadole, Nowe Komaszyce, Kamionka, Niezdów,

- Modernizację Przedszkola Miejskiego przy ul. Przemysłowej
w Opolu Lubelskim,

- Modernizację mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Podzamcze w Opolu Lubelskim

 

Edycja II

  1. 1.    Inwestycja: „Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim w ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi”

Dofinansowanie: 2 179 543,57 zł

Całkowita wartość zadania: 2 294 256,50zł

Zakres robót:

- Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy wodociągowych;

- Zakup agregatu prądotwórczego

 

  1. 2.    Inwestycja: „Przebudowa sieci dróg, mostu, chodników i parkingu na terenie Gminy Opole Lubelskie”

Dofinansowanie: 6 146 500,00zł

Całkowita wartość zadania: 6 470 000,00zł

Zakres robót:

- Przebudowa dróg gminnych w m.: Stary Franciszków, Skoków, Góry Kluczkowickie, droga wew. w m. Opole Lubelskie (boczna ul. Przemysłowej), droga wew. w m. Kluczkowice, droga wew. w m. Opole Lubelskie (boczna ul. Cmentarnej)

- Budowa chodnika w m. Zosin, przebudowa chodnika w m. Wandalin, budowa miejsc postojowych w m. Opole Lubelskie ul. Kraszewskiego – etap II, przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki, Fabryczna, przebudowa drogi gminnej w m. Wrzelowiec ul. Głęboka

- Budowa mostu nad rz. Leonką w ciągu drogi gminnej 108208L ul. Pomorska.

 

  1. 3.    Inwestycja: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych”

Dofinansowanie: 2 266 958,50zł

Całkowita wartość zadania: 2 671 315,92zł

Zakres robót:

- Remont sanitariatów oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu Lubelskim

- Przebudowa świetlic wiejskich m.: Skoków, Góry Opolskie, Majdan Trzebieski, Opole Lubelskie ul. Wiejska, 

- Modernizacja kotłowni i adaptacja pomieszczeń na garaż dla OSP w budynku przy ul. Strażackiej w Opolu Lubelskim

 

Edycja III PGR

  1. 1.    Inwestycja: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim”

Dofinansowanie: 318 500,00  zł

Całkowita wartość zadania: 325 000,00zł

Zakres robót:

- Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Opolu Lubelskim (ul. Przemysłowa) 

 

Edycja III PGR

  1. 2.    Inwestycja: „Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Długiej w Opolu Lubelskim     ”

Dofinansowanie: 430 220,00  zł

Całkowita wartość zadania: 439 000,00zł

Zakres robót:

- Przebudowa placu zabaw na działce nr 778 przy ul. Długiej w Opolu Lubelskim

 

Edycja RPOZ

  1. 1.    Inwestycja: „Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy we Wrzelowcu”

Dofinansowanie: 1 279 838,84zł

Całkowita wartość zadania: 1 305 958,00zł

Zakres robót:

- Rewitalizację zabytkowego kościoła Świętej Trójcy we Wrzelowcu

  

Edycja 6 PGR

  1. Inwestycja: „Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim”

Dofinansowanie: 1 960 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 2 000 000,00zł

Zakres robót:

- Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę tężni solankowej, przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni z kruszywa naturalnego na boisko o nawierzchni poliuretanowej

 

Edycja 8

1.        Inwestycja: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych - etap II”

Dofinansowanie: 2 682 685,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3 156 100,00zł

Zakres robót:

- Przebudowa świetlic wiejskich w Ludwikowie i w Komaszycach Nowych

- Przebudowa budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Ogrodowej w Opolu Lubelskim

- Dostosowanie budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 29 w Opolu Lubelskim do potrzeb osób niepełnosprawnych- platforma/pochylnia

- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach (łącznik)

 

2.        Inwestycja: „Przebudowa sieci dróg, parkingu i chodników wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Opole Lubelskie”

Dofinansowanie: 5 430 797,42zł

Całkowita wartość zadania: 5 735 365,71zł

Zakres robót:

- Modernizacja dróg w miejscowościach: Kolonia Elżbieta, Dębiny - Sewerynówka oraz
w Opolu Lubelskim ul. Al. 600-Lecia - ul. Pomorska, u. Józefa Piłsudskiego,
ul. Poniatowskiego, ul. Słoneczna.

 

3.        Inwestycja: „Przebudowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lubelskim wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej”

Dofinansowanie: 1 849 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 2 000 000,00zł

Zakres robót:

- Modernizacja ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lubelskim, w tym wykonanie nowej nawierzchni, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  

Edycja 2 RPOZ

Inwestycja: „Rewitalizacja Klasztoru Pijarów w Opolu Lubelskim (skrzydło zachodnie) - Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Opolu Lubelskim”

Dofinansowanie: 900 032,00zł

Całkowita wartość zadania: 918 400,00zł

Zakres robót:

- Remont skrzydła zachodniego klasztoru Pijarów zlokalizowanego przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lubelskim.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Opole Lubelskie zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.Rewitalizacja Klasztoru Pijarów w Opolu Lubelskim (skrzydło zachodnie)- Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Opolu Lubelskim”

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Opolu Lubelskim.

Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Opolu Lubelskim zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: pn. .Rewitalizacja Klasztoru Pijarów w Opolu Lubelskim (skrzydło zachodnie)- Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNMP w Opolu Lubelskim” objętego dofinansowaniem z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie remontu skrzydła zachodniego budynku mających polegać między innymi  na:

a)     wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej budynku wraz z naprawą systemu odwodnienia z rynien tj. usunięcie opasek betonowych, odkopanie fundamentów na głębokość ok. 1m, naprawa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie opaski zabezpieczającej z warstwą ochronną z maty bentonitowej szer. ok. 40 cm, naprawa systemu odwodnienia wraz z dołożeniem czyszczaków do rynien. W ramach naprawy systemu odwodnienia przewiduje się wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do istniejącego odbiornika;

b)    remoncie konserwatorskim elewacji tj. skucie zmurszałych tynków, pogłębienie fug, oczyszczenie, odgrzybienie i odsolenie ścian, wykonanie tynków solo chłonnych w strefie cokołowej, wykonanie tynków wapiennych i zacierek, scalenie kolorystyczne laserunkiem, konserwacja gzymsów, skrzydło zach.: wymiana stolarki okiennej,

c)    wykonaniu rekonstrukcji  drzwi zewnętrznych osadzonych w elewacji północnej oraz wschodniej skrzydła zachodniego. Rekonstrukcja będzie polegała na odtworzeniu stolarki drzwiowej w sposób analogiczny jak pozostałe drzwi zewnętrzne w remontowanym skrzydle (podziały stolarki, materiał wykonania - drewno).

d)    rekonstrukcji wejść do plebani (przebudowa schodów),

e)    wymianie obróbek blacharskich na parapetach,

f)     wykonaniu daszku ochronnego,

g)    remoncie pokrycia dachowego w tym: wykonanie instalacji odgromowej skrzydła zachodniego wraz z ułożeniem otoku wokół budynku, wykonanie ofasowań kominów, naprawa uszkodzeń pokrycia dachowego;

h)    wykonaniu izolacji stropu tj. oczyszczenie strychu, uzupełnienie polepy, wykonanie izolacji z wełny mineralnej, zabezpieczenie izolacji pianą.

i)     wykonaniu niezbędnych demontaży oraz ponownych montaży istniejącej infrastruktury znajdującej się aktualnie na elewacji skrzydła zachodniego w przypadku gdy demontaże są konieczne w celu wykonania robót elewacyjnych.  konieczności.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.   

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Opole Lubelskie: https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/?id=6  w zakładce Aktualności.

Link do zapytania ofertowego:  https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&action=details&document_id=1976924

 

Osoba do kontaktu: ks. Krzysztof Kozak, tel. 81 827 21 04, mail: xkozak@gmail.com

 

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Opole Lubelskie zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy we Wrzelowcu”

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Kluczkowice-Wrzelowiec.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Kluczkowice-Wrzelowiec zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: pn. Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy we Wrzelowcu” objętego dofinansowaniem z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy we Wrzelowcu.

1.1.   Zakres zamówienia obejmuje m.in. :

1.1.1.  Przeprowadzenie badań konserwatorskich i restauratorskich,

1.1.2.  Opracowanie programu prac konserwatorskich

1.1.3.  Opracowanie projektu budowlanego, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

1.1.4.  Uzyskanie ostatecznej decyzji (pozwolenie konserwatorskie) oraz pozwolenia budowlanego (lub skuteczne dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych), jeżeli tak stanowi prawo budowlane, tj. pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń projektów (w tym m.in. pozyskanie mapy do celów projektowych, przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej inwestycji, przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, jeżeli tak stanowi prawo).

1.1.5.  Wykonanie prac konserwatorskich polegających na renowacji 3 szt. drzwi.

1.1.6.  Wykonanie robót budowlanych, w szczególności zamówienie obejmuje następujące roboty:

1.1.6.1.1. wykonanie renowacji elewacji tynkiem renowacyjnym

1.1.6.1.2. wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej

1.1.6.1.3. roboty towarzyszące wraz z malowaniem;

1.1.6.1.4. wymiana 11 szt. okien

1.1.6.1.5. wykonanie odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych           

budynku kościoła na przyległy teren

1.1.7.  Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.   

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Opole Lubelskie: https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&action=details&document_id=2027483 w zakładce Aktualności.

 

Osoba do kontaktu: ks. Józef Włoszek, tel. 793 499 699, mail: jdoman@op.op.pl