Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 25.06.2022
Imieniny Łucji, Witolda i Doroty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Stawki opłat za odbiór odpadów

UCHWAŁA NR XXV/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku art. 6j
ust. 1 pkt 1 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) - Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana przez Gminę Opole Lubelskie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Ustala się stawkę opłaty o której mowa w ust. 1, miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) 16,00zł – w zabudowie jednorodzinnej na terenie wiejskim,
2) 18,00zł – w zabudowie jednorodzinnej na terenie miejskim,
3) 20,00zł – w zabudowie wielorodzinnej na terenie wiejskim i miejskim.
3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty o której mowa w ust. 1, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 40,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XV/134/2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
Dariusz Stachowicz