Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 24.05.2024
Imieniny Joanny, Marii i Zuzanny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Posiłek w domu i w szkole

Gmina Opole Lubelskie realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, wynikające z modułu 1 i 2 Programu.

Na dofinansowanie realizacji zadania, została udzielona dotacja z budżetu państwa w kwocie 57.000,00 zł – całkowita wartość zadania wynosi 71.250,00 zł.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zwany dalej „Programem”, jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Program będzie realizowany w latach 2024-2028 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa.