Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 19.07.2024
Imieniny Marcina, Włodzisława i Piotra

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest właściwa do rozpatrywania wniosków dotyczących osób nadużywających alkoholu, których miejscem zamieszkania lub pobytu jest teren gminy Opole Lubelskie.

Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, u których występuje przynajmniej 1 z poniżej wymienionych przesłanek (zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):
-    rozkład życia rodzinnego,
-    demoralizacja małoletnich,
-    uchylanie się obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
-    systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Gminna Komisja w Opolu Lubelskim składa się z 8 osób : psychologa, przedstawiciela policji, kuratora zawodowego, pracownika gminy, pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu, przedstawiciela stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Jutrzenka”, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w tym członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

 
Schemat działań:

ETAP I ZGŁOSZENIE

Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego można uruchomić poprzez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych umiejscowioną przy Urzędzie Gminy w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, pok. 113, poprzez złożenie podania z opisem niepokojącej sytuacji w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu przez jej członka.

Składający wniosek może w treści wniosku zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby nadużywającej alkoholu. Składając wniosek można wskazać osoby, które w trakcie ewentualnego skierowania sprawy do sądu celem wydania postanowienia w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego, mogłyby zeznawać w charakterze świadków.

Zgłaszającymi wniosek mogą być między innymi:
-    instytucje publiczne np. policja, pomoc społeczna, prokuratura, szkoła itp.,
-    zakład pracy,
-    członkowie rodziny,
-    osoba uzależniona, która z własnej inicjatywy chce uzyskać pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia,
-    inna osoba, której nie jest obojętny los pijącego.

ETAP II ROZMOWA i GROMADZENIE INFORMACJI

Komisja zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej z różnych instytucji np. policji, pomocy społecznej, zakładu pracy itp. I zaprasza na posiedzenie osobę zgłoszoną, wnioskodawców oraz ewentualnie świadków.

Na posiedzeniu, Komisja informuje zaproszonych o wpłynięciu wniosku i celu spotkania. Członkowie przeprowadzają wywiad (w pierwszej kolejności z wnioskodawcą, następnie z osobą zgłoszoną, a w dalszej kolejności z pozostałymi zaproszonymi „w sprawie”). Prowadząc postępowanie w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego, Komisja dąży do ustalenia, czy osoba zgłoszona nadużywa alkohol w sposób, który powoduje jedną ze szkód wymienionych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja z każdej rozmowy sporządza protokół.

ETAP III DOBROWOLNE ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO LECZENIA  lub OSOBA ZAPROSZONA NIE ZGŁASZA SIĘ NA KOLEJNE POSIEDZENIE

Jeżeli z wywiadu wynika, że osoba wykazuje cechy uzależnienia od alkoholu Komisja motywuje ją do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego. Gdy osoba podejrzana o nadużywanie alkoholu zgłasza chęć współpracy poprzez wyrażenie woli uczestniczenia w terapii, Komisja przedstawia zakłady lecznictwa odwykowego w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Na posiedzeniu osoba zgłoszona wybiera punkt terapii i podpisuje upoważnienie dla Komisji do wglądu w dokumentację dotyczącą procesu terapeutycznego. Komisja systematycznie kontroluje atencję na terapię.

W sytuacji, gdy leczenie odwykowe prowadzone było skuteczne (tzn. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję) Komisja po 2 latach umarza sprawę.

Osoba uzależniona od alkoholu jest informowana, że w przypadku przerwania leczenia odwykowego lub/i niedostarczenia na żądanie przewodniczącego Komisji zaświadczenia o leczeniu odwykowym, może zostać uruchomiona procedura wszczęcia postępowania sądowego o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Jeżeli osoba zgłoszona nie stawia się na kolejne zaproszenia, a zebrane informacje wskazują na uzależnienie od alkoholu i spełniają jeden zwarunków, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wówczas Komisja kieruje do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

ETAP IV SKIEROWANIE NA BADANIE PRZEZ BIEGŁYCH

W przypadku stwierdzenia przesłanek określonych w art. 24 ustawy i niewyrażeniu przez osobę zgłoszoną woli dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu lub przerwaniu leczenia albo złamania warunków abstynencji, Komisja może skierować osobę zgłoszoną na badanie przez biegłych sądowych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania trybu procesu leczniczego.

W przypadku, gdy biegli stwierdzą u osoby badanej uzależnienie od alkoholu i osoba ta w dalszym ciągu nie wyraża woli dobrowolnego poddania się leczeniu lub też, gdy nie doszło do wydania opinii z uwagi na brak współpracy ze strony osoby będącej przedmiotem postępowania, Komisja lub prokurator kierują wniosek w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.

ETAP V ODCZYTANIE OPINII BIEGŁYCH

Komisja zaprasza zainteresowane strony na odczytanie opinii biegłych.

Jeśli biegli nie stwierdzają uzależnienia od alkoholu –> Komisja umarza sprawę lub motywuje osobę do zmiany wzorca picia.

Jeśli biegli stwierdzają uzależnienie od alkoholu –> Komisja przedstawia uzależnionemu propozycję leczenia zgodnie z zaleceniami biegłych (ambulatoryjne lub stacjonarne).

Jeżeli osoba zgłoszona na leczenie nie pojawia się dwukrotnie na odczytaniu opinii, Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.

ETAP VI WNIOSEK DO SĄDU
lub  
MONITOROWANIE PRZEBIEGU TERAPII

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy,  w drodze postępowania nieprocesowego -art. 26 ust. 2 ustawy.

W razie, gdy w stosunku do osoby, której postępowanie dotyczy, brak jest opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom -art. 27 ust. 1 ustawy. Sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie (w wyjątkowych wypadkach, na wniosek zakładu, sąd może termin ten przedłużyć do 6 tygodni) –art. 27 ust. 2 ustawy. Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie osoby uzależnionej od alkoholu. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez sąd (ten etap postępowania odbywa się bez udziału członków Komisji).

Sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ Policji:
-    na rozprawę,
-    na badanie przez biegłego,
-    na obserwację w zakładzie leczniczym,
-    na leczenie odwykowe w całodobowym i stacjonarnym zakładzie leczniczym.
Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona oraz placówka odwykowa, w której ma odbyć się leczenie (Komisja na wniosek może otrzymać odpis postanowienia sądu w danej sprawie).

•    Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.
•    W przypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustania.
•    Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić kuratora.

Podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta. Oczekiwanym efektem terapii uzależnienia od alkoholu jest trwałe zatrzymanie spożywania alkoholu, uzyskanie świadomości choroby, uzyskanie wglądu w mechanizmy choroby, dzięki któremu może on nauczyć się unikania powrotu do picia w przyszłości.

Celem pobytu w zakładzie odwykowym nie jest izolacja od otoczenia społecznego.

Wdrożenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego NIE ROZWIĄZUJE PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE.

Osoby uzależnione od alkoholu ponoszą odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z prawem. W wielu wypadkach poważnym czynnikiem motywującym do podjęcia terapii związanej z przerwaniem stosowania przemocy jest wyrok sądowy (w sprawie karnej) w zawieszeniu.

---
Ważne kontakty

Pełnomocnik GKRPA dostępny jest w
Urzędzie Gminy w Opolu Lubelskim,
ul. Lubelska 4,
pok. 113,
tel. 81 827 72 21
w godzinach:
pon, śr, czw, Pt – 7:15-15:15
wt. – 8:00 – 16:00

Sprawy dotyczące przemocy w rodzinie można kierować do Zespołu Interdyscyplinarnego, mieszczącego się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, ul. Kościuszki 4, tel. 81 827 20 81

Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin dostępna w Punkcie konsultacyjnym przy Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Jutrzenka” Opole Lubelskie, ul. Puławska 19, tel. 81 827 37 08

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Image icon Ulotka 91.83 KB
Microsoft Office document icon Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe48 KB