Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 24.07.2024
Imieniny Kingi, Krystyny i Michaliny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Odnawialne źródła energii

Formularz serwisowy

Pliki muszą mieć mniej niż 6 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png tif txt rtf pdf doc docx odt xls xlsx ods mov.

Przed akceptacją przeczytaj: Regulamin Usług Serwisowych i naszą Politykę Prywatności.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Wypełnij to pole.

Co to są "Odnawialne źródła energii (OZE)"?

Odnośnie definicji OZE spotkać można różne stanowiska. Z jednej strony odnawialne źródła energii definiowane są jako "źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie"1 lub jako "źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych"2. Z drugiej strony można spotkać się ze stwierdzeniem, że "Odnawialne źródła energii to nielogiczne sztuczne pojęcie grupujące niepowiązane ze sobą źródła energii. Utkwiło ono jednak tak głęboko w nomenklaturze i jest bardzo wygodne, w użyciu, dlatego trudno spodziewać się, aby zostało wyeliminowane mimo braku podstaw logicznych."3

Bardzo często energię odnawialną traktuje się na równi z energią przyjazną środowisku. Takie porównanie nie zawsze jest właściwe. Instalacje do produkcji energii odnawialnej mogą w pewnych przypadkach powodować szkody w środowisku.

Jakie są źródła energii odnawialnej?

Do najważniejszych energii odnawialnych zaliczamy:
Energię wodną,
Energię geotermalną,
Energię prądów morskich, pływów i falowania,
Energię słoneczną,
Energię wiatru,
Biopaliwo,
Biomasa,
Biogaz,
Energię cieplną oceanu.

OZE a województwo lubelskie

W 2009 roku Instytut Energii Odnawialnej opracował ranking województw w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Województo lubelskie sklasyfikowane zostało jako województwo o średnim potencjale w skali całego kraju, gdzie najlepiej inwestować w biogazownie, energię wiatrową i słoneczną. Warunki formalno - prawne do inwestowania w OZE na terenie województwa lubelskiego zostały uznane za sprzyjające.

Korzyści wynikające z wdrażania inwestycji wykorzystujących OZE

Korzyści, jakie niesie ze sobą inwestowanie w odnawialne źródła energii należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach - jako korzyści lokalne i globalne oraz korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne.Korzyści gospodarcze to zarówno te w skali mikro jak i makro - bezpośrednie i pośrednie (np. wpływy z podatków, oszczędności na rekultywacji terenów zdegradowanych itp.). Inwestycje w odnawialne źródła energii pozwalają ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Korzyści środowiskowe skorelowane są z korzyściami gospodarczymi, ponieważ korzyść środowiskowa to jednocześnie oszczędności na chociażby renaturyzacji środowiska. Tak jak każda inwestycja, tak również inwestycje w OZE przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i aktywizacji gospodarczej lokalnych terenów.

Akty prawne i dokumenty dotyczące OZE:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz.WE L140 z 05.06.2009r.).
Biała Księga - Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii (1997).
Zielona Księga - europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2001).
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (z 23.08.2001r.).
Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (z 10.11.2009r.).
Program dla elektroenergetyki (28.03.2006r.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199).

_____________________________________________
Źródła:
1 http://pl.wikipedia.org
2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 j.t. z późn. zm.)
3 "Solaris Odnawialne Źródła Energii"; mgr inż.Bogdan Szymański specjalista z zakresu odnawialnych źródeł energii.
A.Raczkowski, J.Matczuk, T.Mitura, M.Białach; "Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim"; styczeń 2011r.
http://www.solarybilgoraj.pl/