Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 23.06.2024
Imieniny Adriana, Wandy i Zenona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Kierownik USC: Iwona WITWERA
tel. 81 827 72 22 / iwona.witwera@opolelubelskie.pl
pok. 114

Z-ca Kierownika USC: Beata ROLA-ADAMCZYK
tel. 81 827 72 22 / beata.rola.adamczyk@opolelubelskie.pl
pok. 113

Z-ca Kierownika USC: Halina KORGOL
tel. 81 827 72 22 / halina.korgol@opolelubelskie.pl
pok. 113

przyjmowanie oświadczeń o:
- wstąpieniu w związek małżeński;
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu;
- wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa;
- wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;
- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
- uznaniu dziecka;
- uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa;
- nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
sporządzanie akt stanu cywilnego oraz prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w oparciu o dokonywane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe,
wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących ksiąg,
zawiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu,
przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy (testament alograficzny),
realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej.

Zbigniew OLENDER
inspektor ds. ewidencji ludności
tel. 81 827 72 20
zbigniew.olender@opolelubelskie.pl
pok. 112

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy m.in.:
prowadzenie ewidencji ludności,
wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, dokonywanie zameldowań i wymeldowań,
wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
obsługa systemu PESEL, prowadzenie kart osobowych mieszkańców i kartoteki byłych mieszkańców gminy,
sporządzanie i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
udzielanie informacji w zakresie podejmowania leczenia odwykowego oraz leczenia innych uzależnień,
realizacja zadań związanych z pomocą repatriantom,
sprawowanie nadzoru i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach imprez masowych i zgromadzeń,
przyjmowanie zawiadomień o organizowanych imprezach artystycznych lub rozrywkowych, wydawanie decyzji o zakazie odbycia takich imprez,
wykonywanie zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym współpraca z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej,
wykonywanie zadań gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,
wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony.

Ireneusz ŚPIEWAK
inspektor ds. dowodów osobistych i obronnych
tel. 81 827 72 20 / ireneusz.spiewak@opolelubelskie.pl
pok. 112

Ewelina WOJCIESZKIEWICZ-KUBICKA
podinspektor ds. społeczno-obywatelskich / pełnomocnik ds. realizacji GPPiRPA
tel. 81 827 72 21 / ewelina.wojcieszkiewicz.kubicka@opolelubelskie.pl
pok. 113