Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 13.07.2024
Imieniny Danieli, Henryka i Małgorzaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego Nr 693/2024

08-01-2024 / poniedziałek

Zarządzenie Nr 693/2024 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LIX/489/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2024 r. pod nazwą: „Prowadzenie działań mających na celu propagowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie z zastosowaniem zajęć terapeutycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin z problemami uzależnień”.

§ 2.

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

§ 4.

1.    Komisja konkursowa dokonuje zaopiniowania złożonych ofert.
2.    Ostateczną decyzję o wyborze oferenta, przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Opola Lubelskiego, mając na uwadze opinię komisji konkursowej. 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza nadzorującego realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.