Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 23.05.2022
Imieniny Iwony, Michała i Renaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

20-01-2022 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 26 stycznia 2022 r. na godz. 1200 XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali widowiskowo – kinowej Opolskiego Centrum Kultury, przy ul. Lubelskiej 30.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Przyjęcie dokumentu pn. „Informacja dotycząca wydanych w 2021 roku decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2022.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Opole Lubelskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Opole Lubelskie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym przy drogach wojewódzkich na terenie miasta Opole Lubelskie w 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych: nr 2651L na odcinku od km 0+016 do km 0+800, dł. 0,784 km, nr 2654L na odcinku od km 0+006 do km 0+616, dł. 0,610 km oraz nr 2656L na odcinku od km 0+019 do km 1+469, dł. 1,450 km, o łącznej długości 2,844 km.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Opole Lubelskie na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

18.Sprawy różne i wolne wnioski.

 1. Zamknięcie obrad.

Transmisja online z sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/944/rada-miejska-w-opolu-lubelskim.htm

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad604.17 KB