Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 02.10.2023
Imieniny Aleksandra, Sławy i Teofila

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XX sesja Rady Miejskiej

13-06-2016 / poniedziałek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 17 czerwca 2016 r.  na godz. 900  XX  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Przyjęcie „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Opole Lubelskie na lata 2016 – 2018”.
 7. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim za 2015 rok”.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie dotyczących części budżetu Gminy Opole Lubelskie na 2017 rok, zwanego budżetem obywatelskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opole Lubelskie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do nowo powstającej spółki komunalnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Opole Lubelskie na 2016 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy  różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                    Z poważaniem
                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                        Marek Plis