Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 24.09.2020
Imieniny Marii, Gerarda i Teodora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XV sesja Rady Miejskiej

21-01-2020 / wtorek

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) - z w o ł u j ę na dzień 28 stycznia 2020 r. na godz. 10.00 XV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach     i zapytaniach radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na 2020 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2020.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2020.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na rok 2020.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Opole Lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 270, obręb 04 – Opole Lubelskie, stanowiących własność gminy Opole Lubelskie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2020 rok.
15.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 824, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w m. Elżbieta i Ożarów Pierwszy.
17.    Informacja Burmistrza Opola Lubelskiego dotycząca wydanych w 2019 roku decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
18.     Sprawy różne i wolne wnioski.
19.     Zamknięcie obrad.
                                                                                                    
Z poważaniem
Dariusz Stachowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej