Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 22.06.2024
Imieniny Pauliny, Sabiny i Tomasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XIX sesja Rady Miejskiej

06-06-2016 / poniedziałek

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 09 czerwca 2016 r.  na godz. 900  XIX  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2015:

a)   rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z przebiegu wykonania budżetu gminy Opole Lubelskie za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok oraz informacji z wykonania planu finansowego Opolskiego Centrum Kultury za 2015 rok,

b)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015,

c)   rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok,

d)   dyskusja nad w/w sprawozdaniami,

e)   podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Opola Lubelskiego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

f)   odczytanie wniosku  Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opola Lubelskiego za 2015 rok i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

g)   podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opola Lubelskiego za 2015 rok.

 1. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2016 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia na 2016 rok pod nazwą „Grypa 65+”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie – obszary funkcjonalne A, B, C, F.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie przebudowy drogi nr 2626 L Wrzelowiec – Kręciszówka – Puszno Godowskie w km 0+014 do km 0+980 długości 966m.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie przebudowy drogi nr 2634 L Kluczkowice – Świdry – Zadole – Wandalin od km 5+078 do km 6+946 długości 1,868 km.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji w roku 2017 z Powiatem Opolskim zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin od km 0+000 do km 2+150 na długości 2,15 km”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji w latach w 2017-2018 z Powiatem Opolskim zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2622 L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kol. Boby na odcinku od km 0+020 do km 2+475 na długości 2,455 km”.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy  różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                         

                                                                                                          Marek Plis