Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 14.12.2018
Imieniny Alfreda i Izydora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Radni przyjęli Gminny Program Rewitalizacji

09-11-2017 / czwartek

8 listopada, podczas XL sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017 – 2024. Na 13 obecych na sesji radnych 7 było za, a 6 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Głosowanie odbyło się w trybie jawnym i imiennym. Za głosowali radni: Karol Cygan, Marek Plis, Stanisław Mroczkowski, Zofia Wicha, Krystyna Małogłowska, Paweł Kalinowski, Mariusz Gołofit, od głosu wstrzymali się radni: Andrzej Goleń, Radosław Śpiewak, Dariusz Stachowicz, Tomasz Buczek, Dariusz Piotrowski, Agnieszka Pepłowska. 

Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji poprzedzone było długim, trwającym kilkanaście miesięcy procesem konsultacji i uzgodnień zapisów GPR z mieszkańcami miasta. Spotkania w ramach narad obywatelskich, warsztatów czy konsultacji dotyczyły zarówno całego obszaru rewitalizacji jak również poszczególnych mniejszych obszarów w centrum miasta takich jak skwer miejski czy mały targ lub. tzw. Małpi gaj.

W GPR wskazano m.in. 35 podstawowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w najbliższych latach na obszarze rewitalizacji. Podmiotami zgłaszającymi te przedsięwzięcia są zarówno Gmina Opole Lubelskie, jej jednostki organizacyjne, jak również firmy prywatne i NGO-sy. Wśród zadań są zarówno duże działania inwestycyjne dotyczące poszczególnych obszarów  w centrum miasta jak również działania społeczne i aktywizujące mieszkańców. Bardzo istotnym aspektem jest też ożywienie gospodarcze centrum któremu mają sprzyjać przyjęte do realizacji działania.

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do walki o pozyskanie funduszy unijnych na rewitalizację. Gmina przygotowuje program rewitalizacji, wskazując w nim m.in. obszar, który wymaga odnowienia oraz proponuje zadania, które mają go uzdrowić. Program rewitalizacji jest podstawą do udzielenia wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na rewitalizację. Ustawa o rewitalizacji bardzo precyzyjnie określa, co taki GPR powinien zawierać, stąd jego forma jest bardzo obszerna, wnikliwa i całościowa. Realizacja tego etapu także poprzedzona została licznymi warsztatami i spotkaniami z osobami oraz instytucjami, które mogły wskazać istotne problemy występujące na obszarze rewitalizacji. Po opracowaniu pozyskanych informacji, na podstawie zdefiniowanych problemów zbudowano koncepcję działań naprawczych, zawartych w GPR.

W projekcie GPR znalazły się działania o różnym stopniu złożoności i trudności, od drobnych przedsięwzięć społecznych do dużych i bardzo skomplikowanych programów, jak ten dotyczący ożywienia historycznych kamienic w centrum miasta. Prace nad programem rewitalizacji, wymagały odpowiedzialności, planowanego i zintegrowanego działania wszystkich komórek Urzędu Miejskiego, współpracy z lokalnymi środowiskami (mieszkańcy, przedsiębiorcy, młodzież) oraz poszukiwania możliwych źródeł finansowania. Lista przedsięwzięć podstawowych zawartych w GPR wynika z aktualnych potrzeb ale i możliwości finansowych gminy i podmiotów prywatnych. Co ważne jednak w sytuacji gdy pojawią się sprzyjające okoliczności jej zakres może być w przyszłości rozwijany i uzupełniany o nowe zadania.

"Przyjęcie przez radnych GPR to kolejny krok do przodu w tym bardzo skomplikowanym procesie, który pozwala nam przejść do kolejnego etapu - wdrożenia poszczególnych zapisów GPR. Przed nami aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację zaplanowanych w programie przedsięwzięć, mamy jednak nadzieję, że w związku z tym, że realizujemy ten proces w ujęciu modelowym, jako jedno z 20 miast w Polsce, uda nam się niezbędne fundusze pozyskać. Stopień i zakres realizacji poszczególnych działań będzie bowiem zależał od możliwości finansowych gminy, zaangażowania partnerów prywatnych oraz właśnie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych" - mówi Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel.  

Działania wpisane do GPR:

1.1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek, ul. Kościelnej, ul. Piekarskiej, ul. M. Getta, ul. Cichej wraz z poprawą funkcjonalności skweru miejskiego
// wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskie

1.2. Uporządkowanie i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej 
- placu studziennego przy ul. Strażackiej // wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskim

1.3. Zagospodarowanie przestrzeni Małego Targu wraz z poprawą funkcjonalności ul. Ogrodowej // wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskie

1.4. Zagospodarowanie terenu – ul. Kościuszki, ul. Syndykacka, ul. Popijarska
// wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskie

1.5. Utworzenie Inkubatora Aktywności przy ul. Ogrodowej // wnioskodawca:
Gmina Opole Lubelskie

1.6. Zagospodarowanie terenu ul. Kolejowa // wnioskodawca: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

1.7. Zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego // wnioskodawca: Gmina Opole
Lubelskie

1.8. Uporządkowanie i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej Małpiego Gaju // wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskie

1.9. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Długiej
// wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskie

1.10. Utworzenie Centrum Usług Społecznych przy ul. Stary Rynek
// wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim

1.11. Organizacja przestrzeni publicznej ul. Nowy Rynek i ul. Lubelska
// wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskie

1.12. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu popijarskiego z dostosowaniem
do nowych funkcji społecznych // wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskie

2.1. Program remontu kamienic historycznego centrum miasta Opola
Lubelskiego // wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskie

2.2. Termomodernizacja obiektu komercyjnego – lokale usługowe
(zabytkowy obiekt poklasztorny) // wnioskodawca: CAPITAL SP.
J.D. Krząstek, M. Gołębiowski

2.3. Modernizacja i remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego
// wnioskodawca: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

2.4. Budowa obiektu mieszkalno – usługowego przy ul. 25-lecia PRL
// wnioskodawca: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

2.5. Termomodernizacja osiedla mieszkaniowego przy ul. Lipowej
// wnioskodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
w Opolu Lubelskim

3.1. Realizacja Programu Ożywienia gospodarczego uwzględniającego
szczegółowe działania animacyjne na obszarze rewitalizacji, partnerów
programu, interesariuszy i harmonogram wdrożenia  // wnioskodawca:
Gmina Opole Lubelskie, Centrum Obsługi Inwestora

3.2. Program animacji i promocji lokalnej przedsiębiorczości poprzez
nawiązanie współpracy sieciowej i pakiety lojalnościowe
// wnioskodawca: Stowarzyszenie Owocne Inwestycje

3.3. Działalność wspierająca przedsiębiorczość lokalną w Inkubatorze
Aktywności prowadzona w oparciu o program ożywienia gospodarczego
// wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskie

3.4. Graciarnia – wymiany sąsiedzkie w Centrum // wnioskodawca:
Opolskie Centrum Kultury

3.5. Promocja lokalnej marki i lokalnych produktów // wnioskodawca:
Stowarzyszenie Owocne Inwestycje

4.1. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych
w Opolu Lubelskim wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby świadczenia usług społecznych wraz z programem aktywizacji seniorów i rodzin
// wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim

4.2. Utworzenie Klubu Sąsiedzkiego – centrum aktywności lokalnej CAL –
miejsca aktywności i spotkań mieszkańców i młodzieży // wnioskodawca: Gmina Opole Lubelskie, Opolskie Centrum Kultury

4.3. Organizowanie społeczności lokalnej jako forma pracy socjalnej na
obszarze rewitalizowanym // wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

4.4. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej (obszar rewitalizacji)
// wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim

4.5. Dyskusyjny Klub Literacki SENIOR // wnioskodawca: Opolskie Centrum
Kultury

4.6. Warsztaty edukacyjne dla seniorów (zajęcia komputerowe, dbanie
o zdrowie) // wnioskodawca: Opolskie Centrum Kultury

4.7. „Podwórko romskie” – strefa społecznej aktywności mniejszości romskiej
// wnioskodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim

4.8. Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej  Centrum Usług
Społecznych w Opolu Lubelskim romskiej // wnioskodawca: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim

5.1. „Z muzyką za pan brat” (muzykoterapia, choreoterapia, organizacja
potańcówek) // wnioskodawca: Opolskie Centrum Kultury

5.2. „Wędrujące słoiki” – warsztaty kulinarne // wnioskodawca: Opolskie
Centrum Kultury

5.3. Rodzinne kino plenerowe: RETRO KINO (seniorzy) – COOL KINO
(młodzież). Plac studzienny // wnioskodawca: Opolskie Centrum Kultury

5.4. Gra miejska w przestrzeni historycznego centrum miasta
// wnioskodawca: Opolskie Centrum Kultury

5.5. Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży wspierające regionalizm
i tożsamość lokalną // wnioskodawca: Opolskie Centrum Kultury