Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 13.07.2024
Imieniny Danieli, Henryka i Małgorzaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Opola Lubelskiego na lata 2023-2027

05-06-2024 / środa

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Opola Lubelskiego, jako Lider Porozumienia międzygminnego z dnia 15 marca 2021 r. o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Opole Lubelskie służącej opracowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT MOF) Opola Lubelskiego na lata 2023-2027. 

Projekt Strategii obejmuje Miejski Obszar Funkcjonalny Opola Lubelskiego, tj.  część miejską gminy miejsko-wiejskiej Opole Lubelskie – jako ośrodek rdzeniowy, część wiejską gminy miejsko-wiejskiej Opole Lubelskie, gminę miejsko-wiejską Poniatowa oraz dwie gminy wiejskie Chodel i  Karczmiska – jako strefa zewnętrzna MOF.

Zapraszamy do udziału konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT MOF Opola Lubelskiego na lata 2023-2027. Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia Prognozy interesariuszom oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących dokumentu. Do zgłaszania uwag zapraszamy mieszkańców, samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkie zainteresowane osoby i instytucje.

Informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje społeczne będą trwały od 05.06.2024 r. do 26.06.2024 r.
  2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem Strategii ZIT MOF Opola Lubelskiego na lata 2023-2027 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko.
  3. Dokumenty dostępne są na niniejszej stronie internetowej oraz są wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, pok. nr 205
  4. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:

-       drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: sekretariat@opolelubelskie.pl. W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT MOF Opola Lubelskiego,

-       pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miejski w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT MOF Opola Lubelskiego,

-       ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, pok. nr 205 tel. 81 827 72 16 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

    5. Uwagi zgłoszone po dniu 25.06.2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.