Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 04.02.2023
Imieniny Andrzeja, Mariusza i Jana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Konkurs na powierzenie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie

01-12-2022 / czwartek

Zarządzenie Nr 521/2022 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w roku 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.    Ogłosić otwarty konkurs ofert:

·         w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

·         w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

·         w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3. w zakresie określonym w punkcie 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

2.    Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.