Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 20.03.2019
Imieniny Klaudii, Aleksandry i Patrycji

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Dbajmy o czystość i odśnieżanie chodników

22-03-2018 / czwartek

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości.

   Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele terenów muszą dbać nie tylko o czystość i porządek na terenie swoich nieruchomości, ale również są zobowiązani do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości. Obowiązek utrzymania w czystości i porządku chodników przy swoich nieruchomościach wynika wprost z ustawy a więc nie potrzeba zatem żadnej decyzji administracyjnej, która nakazywałaby uprzątnięcie chodnika osobie do tego zobowiązanej.
Przez właścicieli nieruchomości zgodnie z ww. ustawą uznaje się - współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku nieruchomość zabudowanych budynkami wielkoskalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
   Należy zwrócić uwagę, że obowiązek dbania o czystość dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Zatem bez znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana jak również nie ma znaczenia, czy właściciel nieruchomości mieszka na posesji czy nie oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny lub inny.
Jako właściciele bądź zarządcy nieruchomości, pamiętajmy o sumiennym wypełnianiu naszych obowiązków. Konsekwencje ich zaniedbania mogą okazać się bowiem przykre i… kosztowne. Zgodnie z art. 117 ust. 1 kodeksu wykroczeń: Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (…), podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Mandat może nałożyć policja.