Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 05.07.2022
Imieniny Antoniego, Bartłomieja i Karoliny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Projekt "CUS w Gminie Opole Lubelskie”

02-07-2021 / piątek

Gmina Opole Lubelskie/Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim zaprasza do uczestnictwa w projekcie „CUS w Gminie Opole Lubelskie” w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.08.00-00-0067/20-00 podpisanej z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni bez względu na wiek zamieszkujący na terenie gminy Opole Lubelskie.

Udział w projekcie umożliwia dostęp do szerokiego wachlarza usług prowadzonych w Centrum Usług Społecznych z zakresu:

A) realizacja zajęć specjalistycznych, medycznych w zakresie wizyt lekarzy specjalistów dla beneficjentów Centrum Usług Społecznych - osób potrzebujących zgłaszających się samych lub ze wskazania pracownika socjalnego, średnio 25 godzin w miesiącu dla 100 uczestników;

B) realizacja zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Opole Lubelskie, średnio 50 godzin w tygodniu w trzech świetlicach terapeutycznych dla 60 uczestników;

C) realizacja zajęć terapeutycznych z udziałem specjalistów z zakresu psychologii, logopedii i doradztwa zawodowego, animacji dla uczniów szkół na terenie Gminy Opole Lubelskie, średnio 50 godzin w tygodniu w trzech świetlicach terapeutycznych dla 60 uczestników;

D) realizacja zajęć zakresu zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych dla beneficjentów Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim, w wymiarze godzinowym 540 h do 31.03.2023 roku dla 40 uczestników;

E) realizacja zajęć z zakresu zdrowego żywienia dla beneficjentów Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim, średnio 8 godzin w miesiącu w Klubie Międzypokoleniowym dla 40 uczestników;

F) realizacja zajęć animacyjno-ruchowych dla beneficjentów Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim, średnio 8 godzin w miesiącu w Klubie Międzypokoleniowym dla 40 uczestników;

G) realizacja zajęć plastycznych dla beneficjentów Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim, średnio 8 godzin w miesiącu w Klubie Międzypokoleniowym dla 40 uczestników;

H) 28 imprez okolicznościowych o charakterze integracyjnym. Ich celem będzie poprawa poziomu integracji społecznej i międzypokoleniowej. W ramach przygotowania imprez okolicznościowych przewidziane są konsultacje z uczestnikami projektu, w celu zaangażowania ich w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji imprezy integracyjnej, pomocy w rekrutacji uczestników, wyboru terminu i miejsca, kontaktów z wykonawcami, co wpłynie na poprawę relacji w zespole zwiększenie zaangażowania uczestników oraz przyczyni się do wzrostu poziomu ich umiejętności i samodzielności. W okresie trwania projektu zaplanowane jest do przeprowadzenia 28 imprez okolicznościowych w ramach funkcjonowania projektowej Świetlicy edukacyjno-terapeutycznej oraz Klubu Międzypokoleniowego. W uroczystościach wezmą udział uczestnicy projektu ich rodziny, zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych;

I) realizacji zajęć wsparcia psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej dla beneficjentów Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim , średnio 40 godzin w miesiącu. Wsparcie ma przede wszystkim na celu pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych działań, gimnastyka pamięci, profilaktyka zaburzeń na tle lękowym (np. izolacja społ. powstała na skutek żałoby, nieleczonej depresji);

J) realizacja zajęć doradczych z zakresu podatków, prawa pracy dla beneficjentów Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim, średnio 8 godzin w miesiącu, w Klubie Międzypokoleniowym dla 40 uczestników;
K) realizacja zajęć kulturalnych ukierunkowanych na integrację międzypokoleniową dla beneficjentów Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim w zakresie prowadzenia warsztatów z integracji międzypokoleniowej na temat starości i starzenia się kierowanych do różnych grup wiekowych; działania międzypokoleniowe z udziałem osób starszych na rzecz rozwoju wiedzy młodszych pokoleń, np. lekcje historii, pogadanki edukacyjne, itp. , średnio 8 godzin w miesiącu w Klubie Integracji Społecznej

Korzystanie z powyższych form jest bezpłatne.

Okres realizacji projektu październik 2020 – marzec 2023.

Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są:
• na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim www.opsopolelubelskie.bip.lubelskie.pl
• na stronie internetowej Gminy Opole Lubelskie www.opolelubelskie.pl
• w biurze projektu - sekretariat Centrum Usług Społecznych godzinach od 7:30 do 15:30.
• u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w godzinach od 7:30 do 15:30, nr do kontaktu 81 478 73 48
• w siedzibie Gminy Opole Lubelskie w Punkcie Obsługi Klienta

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy:
• osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych oraz Gminy Opole Lubelskie
• za pośrednictwem poczty na adres Centrum Usług Społecznych 24-300 Opole Lubelskie ul. Kościuszki 4 - sekretariat@cusopolelubelskie.pl

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu tel. 508 216 977 , koordynator indywidualnych planów usług społecznych w godzinach od 7:30 do 15:30, nr do kontaktu 81 478 73 48

Przewiduje się udział w Projekcie mieszkańców Gminy Opole Lubelskie.

Osoby z poniższych grup:

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (+1 punkt);
b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (+1 punkt);
c) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowia) (+1 punkt);
d) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących (+1 punkt),
e) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad
dzieckiem z niepełnosprawnością (+1 punkty),

otrzymają dodatkowe punkty za spełnione Kryterium. Punkty w poszczególnych kryteriach będą sumowane. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. W przypadku otrzymania od kandydata tej samej liczby punktów kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń.

Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.