Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 27.11.2021
Imieniny Franciszka, Dominika i Maksymiliana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

22-10-2021 / piątek

Zarządzenie nr 375/2021 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 22 października 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Na podstawie §3 ust. 2 uchwały nr XLIII/281/10 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii do zamieszczonego projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy www.opolelubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać uwagi i opinie za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@opolelubelskie.pl lub przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie gminy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wyznaczam termin trwania konsultacji w wymiarze 7 dni od dnia zamieszczenia informacji tj. 22.10.2021 r. – 28.10.2021 r.
  3. Pisemne opinie należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

§ 3.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                            

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zarządzenie453.11 KB
PDF icon Projekt uchwały213.27 KB
Plik Formularz uwag16.51 KB
PDF icon Program współpracy - projekt2.46 MB