Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 28.09.2021
Imieniny Bernardyna, Marka i Wacława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Listopad 2016

22-11-2016 / wtorek

Nowy parking w centrum miasta

Nowy parking z 50-cioma miejscami postojowymi powstaje właśnie przy ulicy Garbarskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Długą). To bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców ponieważ oznacza, że jeszcze w tym roku w znacznej mierze rozwiążą się ich problemy z parkowaniem w centrum miasta. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki połączeniu dwóch działek przy ulicy Garbarskiej. Pierwsza stanowiła własność gminy i zlokalizowanych było na niej 16 garaży. Właściciele garaży otrzymali możliwość dzierżawy garaży przy nowym osiedlu na ulicy Fabrycznej. Z kolei drugą, przylegającą działkę o powierzchni 6,5 ara gmina w lipcu tego roku kupiła od osoby prywatnej. Dzięki temu udało się uzyskać teren o powierzchni pozwalającej na budowę dużego parkingu z 50-cioma miejscami postojowymi. Jest co najmniej...
15-11-2016 / wtorek

Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowcymi

UWAGA! Zmiana i wydłużenie terminu trwania konsultacji (od 15.11.2016 do 29.11.2016) Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".  
14-11-2016 / poniedziałek

Budowa przydomowych oczyszczalni - projekt

NABÓR CHĘTNYCH NA WYKONANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENACH WIEJSKICH GMINY OPOLE LUBELSKIE Termin spotkania informacyjnego dla mieszkańców:16.11.2016r. (środa) godz. 16.00 – Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 30 • Projekt o nazwie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Opole Lubelskie” będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, wysokość dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowanych, wkład mieszkańca to 36,37%. • Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Opole Lubelskie z tytułu należności podatkowych i odbiór odpadów komunalnych, a także opłat za wodę (jeżeli dotyczy).• Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny...
10-11-2016 / czwartek

Azbest - sprawozdanie 2016

Informacja dotycząca ilości usuniętego azbestu z terenu Gminy Opole Lubelskie w roku 2016 W wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. " Demontaż, odbiór i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami i wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Opole Lubelskie." i otrzymaniu dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W roku 2016 usunięto ponad 109 ton odpadów zawierających azbest z ponad 60 gospodarstw domowych z terenu Gminy Opole Lubelskie . Całkowity koszt zadania wyniósł 43 350,24 zł. Środki...
10-11-2016 / czwartek

XXVII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)- z w o ł u j ę  w trybie nadzwyczajnym, na dzień 14 listopada 2016 r.  na godz. 830  XXVII  sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2016 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zamknięcie obrad...
08-11-2016 / wtorek

Odbierz darmowy pojemnik na odpady

Przypominamy, że gmina zapewnia darmowe pojemniki na odpady komunalne do frakcji zmieszanej dla zabudowy jednorodzinnej. Mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie, którzy do dnia dzisiejszego nie odebrali przysługującego im pojemnika na odpady komunalne zmieszane, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4, pokój nr 118 w celu wydania upoważnienia do odbioru pojemnika. Rodziny wielodzietne i gospodarstwa domowe o liczbie osób zamieszkałych 5 i powyżej pięciu mogą otrzymać drugi dodatkowy pojemnik na odpady.

Strony