Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 19.08.2022
Imieniny Emilii, Juliusza i Ludwika

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

18-11-2021 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r. z późn. zm.) - zwołuję na dzień 25 listopada 2021 r. na godz. 11:00 XXXVI sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali widowiskowo – kinowej Opolskiego Centrum Kultury, przy ul. Lubelskiej 30.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6.    Przyjęcie dokumentu pn.: „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opole Lubelskie w roku szkolnym 2020/2021”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II oraz w sprawie zmiany aktu założycielskiego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie petycji wniesionej w dniu 13 października 2021 roku przez rodziców i opiekunów dzieci oraz mieszkańców Gminy Opole Lubelskie dotyczącej dotacji dla dzieci objętych opieką w niepublicznym żłobku „Gwiazdeczka 2” w Wierzbicy Kolonii.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opole Lubelskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Opole Lubelskie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i przyznanie pierwszeństwa
w nabyciu przedmiotowej nieruchomości dotychczasowemu najemcy.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2022.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Opole Lubelskie na rok 2022.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Opole Lubelskie na rok 2022.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2021 rok.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 2617L Pustelnia – Trzebiesza – Darowne na odcinku od km 0+013 do km 1+343, dł. 1,330 km.
20.    Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego i Wojewody Lubelskiego o złożonych przez Burmistrza, Radnych, Urzędników Urzędu Miejskiego oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy oświadczeniach majątkowych.
21.    Sprawy różne i wolne wnioski.
22.    Zamknięcie obrad.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon zawiadomienie_o_sesji.pdf729.48 KB