Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 27.11.2021
Imieniny Franciszka, Dominika i Maksymiliana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXXV sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

13-10-2021 / środa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r. z późn. zm.) - zwołuję na dzień 19 października 2021 r. na godz. 1100 XXXV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali widowiskowo – kinowej Opolskiego Centrum Kultury, przy ul. Lubelskiej 30.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opole Lubelskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opole Lubelskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2010 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za I półrocze 2021 roku.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

 

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad474.05 KB