Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 29.07.2021
Imieniny Marty, Konstantego i Olafa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXXV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

19-07-2017 / środa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - zwołuję  na dzień 26 lipca 2017 r.  na godz. 9.00 XXXV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Wysłuchanie wyjaśnień Radnego Damiana Kwietnia w sprawie powzięcia informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku gminy.
7. Przyjęcie dokumentu pn.: „Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku”.
8.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku zlokalizowanego w Opolu Lubelskim przy ul. Podzamcze 53 na okres 3 miesięcy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Opolu Lubelskim, przy ul. Podzamcze, w obrębie ew. – 03 Opole Lubelskie - miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 14 na okres 10 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Opolu Lubelskim, przy ul. Zielonej, w obrębie  ew. – 04 Opole Lubelskie - miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 625 o powierzchni 0,0945 ha na okres 10 lat.
11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opole Lubelskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
                                                                                
                                                              Z poważaniem
                                                                  Marek Plis
                                               Przewodniczący rady Miejskiej