Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 29.07.2021
Imieniny Marty, Konstantego i Olafa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

23-11-2016 / środa

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 30 listopada 2016 r.  na godz. 900  XXVIII  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.

 Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.
 5. Ślubowanie nowo wybranego radnego.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 10. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opole Lubelskie w roku szkolnym 2015/2016.
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Opole Lubelskie na rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Opole Lubelskie na rok 2017.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/170/09 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Opole Lubelskie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2016 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym przy drodze wojewódzkiej na terenie miasta Opole Lubelskie w 2017 roku.
 2. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Kolejowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Opole Lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 270, obręb 04 – Opole Lubelskie, stanowiących własność gminy Opole Lubelskie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
 6. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego i Wojewody Lubelskiego o złożonych przez Burmistrza i Radnych oświadczeniach majątkowych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy  różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                      Marek Plis
                                    Przewodniczący Rady Miejskiej