Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 29.07.2021
Imieniny Marty, Konstantego i Olafa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXVI sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

25-10-2016 / wtorek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 27 października 2016 r.  na godz. 900  XXVI  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.

 Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opole Lubelskie.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie – w granicach administracyjnych miasta Opole Lubelskie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Opole Lubelskie na 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy  różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Marek Plis
Przewodniczący Rady Miejskiej