Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 29.07.2021
Imieniny Marty, Konstantego i Olafa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXIX sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

22-12-2016 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 29 grudnia 2016 r.  na godz. 900  XXIX  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 7. Podjęcie  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  a)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 1. Uchwalenie budżetu gminy Opole Lubelskie na 2017 rok:
  a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b)  opinia Komisji Budżetu, Promocji i Rozwoju do  projektu budżetu,
  c)   odczytanie opinii pozostałych Komisji stałych Rady Miejskiej do projektu budżetu,
  d)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
  e)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f)   głosowanie nad  uchwałą budżetową na rok 2017.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy  różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

                                              Z poważaniem
                                                 Marek Plis
                              Przewodniczący Rady Miejskiej