Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 20.10.2021
Imieniny Ireny, Jerzego i Budzisława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXIV sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

26-09-2016 / poniedziałek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 29 września 2016 r.  na godz. 900  XXIV  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.

 Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w roku 2015.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za I półrocze 2016 roku.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Statutu Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Opolu Lubelskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Opole Lubelskie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opole Lubelskie do projektu „Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu organizacji rekreacyjnych spływów kajakowych”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Opolu Lubelskim, przy ul. Długiej 14, w obrębie ew. – 04 Opole Lubelskie - miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 252 o powierzchni 0,0793 ha, stanowiącej własność Gminy Opole Lubelskie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opole Lubelskie, udostępnionych dla operatorów  i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi publicznej Nr 2657L klasy Z ul. Owocowa do kategorii dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Lub. poz. 3296 z 21 lipca 2016 r.)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 14 lipca 2016 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2016 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy  różne i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                        

                                                                 Z poważaniem
                                                                     Marek Plis
                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej