Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 02.10.2023
Imieniny Aleksandra, Sławy i Teofila

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLI sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

15-06-2022 / środa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 22 czerwca 2022 r. na godz. 1200 XLI sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali widowiskowo - kinowej Opolskiego Centrum Kultury (ul. Lubelska 30).

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Opole Lubelskie za rok 2021.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Opole Lubelskie:

a)  głosy radnych,

b)  głosy mieszkańców.

 1. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opola Lubelskiego wotum zaufania.
 2. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2021:

a)  rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z przebiegu wykonania budżetu gminy Opole Lubelskie za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok oraz informacji z wykonania planu finansowego Opolskiego Centrum Kultury za 2021 rok,

b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2021,

c)   rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok,

d)  dyskusja nad wyżej wymienionymi sprawozdaniami,

e)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Opola Lubelskiego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,

f)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opola Lubelskiego za 2021 rok i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

g)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opola Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za 2021 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Nr XXXIX/326/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie dotyczących części budżetu Gminy Opole Lubelskie, zwanego budżetem obywatelskim.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Czteroletniego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Opole Lubelskie na lata 2022–2025”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Opole Lubelskie ze stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” w Nałęczowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opolu Lubelskim

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad660.63 KB