Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 29.07.2021
Imieniny Marty, Konstantego i Olafa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XIII Sesja Rady Miejskiej

28-12-2015 / poniedziałek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) zwołu ę na dzień 29 grudnia 2015r. na godz. 9:00 XIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
8. Uchwalenie budżetu gminy Opole Lubelskie na 2016 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) opinia Komisji Budżetu, Promocji i Rozwoju do projektu budżetu,
c) odczytanie opinii pozostałych Komisji stałych Rady Miejskiej do projektu budżetu,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową na rok 2016.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Plis