Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 30.05.2023
Imieniny Ferdynanda, Jana i Feliksa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości

30-12-2021 / czwartek

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Owocowej w Opolu Lubelskim, obręb ewidencyjny 05 - Opole Lubelskie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 493/11 o powierzchni 0,1216 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1O/00066353/3, przeznaczona jest do sprzedaży. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części miasta Opole Lubelskie, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 3296 z dnia 21 lipca 2016 r. z późn. zm.), zmienionym uchwałą
Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r. zmienionego uchwałą Nr XLII/305/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 grudnia 2017 r., nieruchomość oznaczona jest na rysunku planu symbolem:
- D24 U/MN - tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla przedmiotowej nieruchomości ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa usługowa;
2) uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) obiekty infrastruktury technicznej.
Działka niezabudowana. Teren płaski.
Kształt działki: regularny - prostokąt.
Uzbrojenie terenu, sieć: drogowa, wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, możliwość przyłącza do gazu, który przebiega około 130 m od nieruchomości wzdłuż
ul. Przemysłowej, natomiast około 100 m dzieli ww. działkę od wpięcia się do kanalizacji biegnącej ul. Owocową.
Lokalizacja - nieruchomość położona jest w mieście Opole Lubelskie przy ul. Owocowej.
W bezpośrednim sąsiedztwie domy mieszkalne jednorodzinne.

• Nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
• Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne ograniczone prawa rzeczowe ani roszczenia osób trzecich i nie istnieją ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością oraz nie istnieją warunki powstania hipoteki przymusowej obciążającej nieruchomość z mocy
art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1540 z późn. zm.).
• W przypadku zabudowy przedmiotowej działki, nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326).

II. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

Cena wywoławcza: - 110.000,00 PLN
Wadium: - 11.000,00 PLN

 Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną
o należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021 r., poz. 685 z późn. zm.);
 Wadium z oznaczeniem numeru działki należy wnieść w pieniądzu PLN, nie później niż
do dnia 08.02.2022 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim
w PKO BP S.A. w Opolu Lubelskim nr 76 1020 3235 0000 5002 0007 4336;
 W tytule przelewu należy wpisać: „Przetarg na działkę nr ew. 493/11, obręb ew.
05 - Opole Lubelskie”;
 W przetargu mogą brać udział osoby (podmioty), jeżeli wniosą wadium w wysokości
i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku;
 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu;
 W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków;
 Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu;
 Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się
w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24 - 300 Opole Lubelskie,
w Sali Konferencyjnej (parter budynku)

w dniu 15.02.2022 r. o godz. 10:00
IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU
1. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać aktualny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nieruchomość nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca uiszcza całość kwoty osiągniętej
w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej do dnia podpisania umowy przenoszącej własność.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
4. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, winna ona złożyć oświadczenie, co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny/osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.
5. W przypadku nabycia nieruchomości:
a) do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie uczestnictwo
w przetargu obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem, że współmałżonek okaże aktualne notarialnie sporządzone pełnomocnictwo na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
b) do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
- wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską,
- odpisu sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową,
- pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
6. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą należy okazać aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem, że współmałżonek okaże aktualne notarialnie sporządzone pełnomocnictwo na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.
7. W przypadku nabywaniu nieruchomości przez osoby prawne należy przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - aktualne notarialnie sporządzone pełnomocnictwo, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości lub stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
8. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy przedstawić umowę spółki, REGON spółki, uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości lub stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

V. INNE POSTANOWIENIA
1. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Opola Lubelskiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
2. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
3. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
4. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim,
ul. Lubelska 4, 24 - 300 Opole Lubelskie, pokój nr 109 oraz telefonicznie pod
nr (81) 827 - 72 - 23, w godzinach pracy Urzędu.
5. Treść niniejszego ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu (www.opolelubelskie.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim https://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl (zakładka ogłoszenia/przetargi) oraz
w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym Monitor Urzędowy (www.monitorurzedowy.pl).

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie o przetargu1.81 MB