Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 01.03.2024
Imieniny Dawida, Antoniego i Radosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

LIX Sesja Rady Miejskiej

22-11-2023 / środa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - z w o ł u j ę na dzień 29 listopada 2023 r. na godz. 1200 LIX sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Lubelska 4).

 Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Przyjęcie dokumentu pn.: „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Opole Lubelskie w roku szkolnym 2022/2023”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim i Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim oraz nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Opole Lubelskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów Osiedli Gminy Opole Lubelskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/28/2019 z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opole Lubelskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Łaziska zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Opole Lubelskie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na lata 2024-2025 dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy Kluczkowice-Wrzelowiec na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Opole Lubelskie na rok 2024.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Opole Lubelskie na rok 2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2023 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
22. Zamknięcie obrad.

 

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon zawiadomienie.pdf678.29 KB