Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 13.05.2021
Imieniny Agnieszki i Magdaleny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Konkurs na wspieranie zadań z zakresu kultury rozstrzygnięty

12-04-2021 / poniedziałek

ZARZĄDZENIE Nr 313/2021 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz., 1057 z późn. zm) w związku z Uchwałą Nr XXV/190/2020 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1.
RODZAJ ZADANIA

Otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Opola Lubelskiego nr 302/2021 z dnia 3 marca 2021 roku na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021 w przedmiocie:

1) organizowanie i udział w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach i innych zadaniach z zakresu kultury o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
2) organizowanie wydarzeń kulturalnych,
3) tworzenie regionalnych kolekcji sztuki współczesnej,
4) promowanie twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno- literackich i innych publikacji niekomercyjnych oraz organizowanie konkursów literackich i literacko-plastycznych,
5) zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej osobom w wieku emerytalnym i osobom niepełnosprawnym,
6) wspieranie ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja), organizacja przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę,
7) wspieranie wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym,
8) wspieranie twórczości ludowej, ochrona unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych.

Został rozstrzygnięty w następujący sposób i zlecono realizację zadania w formie wsparcia:
1. Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Twórczej SWAT w Opolu Lubelskim w postaci wsparcia realizacji zadania pn. „Wczoraj i dziś dla jutra” - udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie 10 000,00 złotych.
2. Stowarzyszeniu „Nasza Historia” w postaci wsparcia realizacji zadania pn. „Organizacja wystawy historycznej w Opolu Lubelskim” - udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie - 8 500,00 złotych.
3. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dubler” w postaci wsparcia realizacji zadania pn. „Prezentowanie dorobku zespołu w koncertach, uroczystościach, konkursach w środowisku lokalnym i poza nim” - udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie - 10 000,00 złotych
4. Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Opolu Lubelskim w postaci wsparcia realizacji zadania pn. „Teatr dla Seniora”, udzielono dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji w kwocie - 1 500,00 złotych.

§ 2.
Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb i termin rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania zawartej z wyłonionymi oferentami.

§3.
Zobowiązać podmioty wymienione w §1 do przedstawienia dostosowanej do kwoty przyznanej dotacji:
1. zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
2. zaktualizowanego opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,
3. zaktualizowanego planu i harmonogramu działań.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć w terminie trzech dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §4.

§ 4.
Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zarządzenie735.4 KB