Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 26.07.2021
Imieniny Anny, Anity i Mirosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Gminne place budowy 2017

05-07-2017 / środa

Przegląd inwestycji już ukończonych i w trakcie realizowacji zaplanowanych w tegorocznym budżecie gminy

Modernizacja ul. Fabrycznej
26 maja rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Fabrycznej. Niewyremontowany jeszcze 2,5 kilometrowy odcinek ulicy od granic miasta do cukrowni otrzyma nową nawierzchnię asfaltową. Wyremontowane zostaną także istniejące chodniki oraz wykonane będą nowe po prawej i lewej stronie. Ulica otrzyma  nowe przepusty. Szczegółowy plan prac przewiduje także przebudowę przystanków autobusowych, powstanie ścieżki rowerowej, usytuowanej po prawej stronie jezdni, o szerokości 2 m, która będzie oddzielona od jezdni słupkami elastycznymi. Przy cukrowni, między ul. Wiejską a Kwiatową oraz przy ul. Nadstawnej wybudowane zostaną wyniesienia dla pieszych z kostki. Oznakowane będą aktywnym zasilaniem hybrydowym. Istotnym elementem rozpoczętej inwestycji będzie wybudowanie kanalizacji deszczowej na długości 1,2 km.
Koszt – 4.049.235,58 zł.
Termin realizacji – 15 października br.
Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie ok.  2.100.000,00 zł.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja  obiektu sportowego – ul. Kolejowa
Trwają już prace modernizacyjne obiektu sportowego przy ul. Kolejowej. Zgodnie z harmonogramem prace na stadionie potrwają dwa lata.  Prowadzone będą w ramach projektu „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim”. Modernizacja obejmie bardzo szeroki zakres.  Obiekt otrzyma nową płytę wraz z drenażem, ogrodzenie, nową trybunę na 537 miejsc (częściowo zadaszonych), sztuczne oświetlenie. Przebudowana zostanie też kanalizacja deszczowa .
Koszt – ok. 5 mln zł, a 2 mln to dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Termin realizacji – 30 października 2018 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łącznik osiedlowy
Zakończyły się prace budowlane przebudowy odcinka drogi wewnętrznej łączącej ulicę Kraszewskiego (parking) z 25-lecia PRL między blokami przy Puławskiej 13, 15, 17 a 11 i 21. Cały odcinek o długości ok. 100 metrów wraz placem manewrowym i parkingiem został wyłożony kostką brukową. Łączna powierzchnia to 726 m2. Inwestycję tę wykonało Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
Koszt - 169 000 zł
Termin realizacji – ukończono w czerwcu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja amfiteatru w Parku Miejskim
W tym roku przeprowadzony został I etap remontu widowni amfiteatru mieszczącego się w Parku Miejskim. W ramach robót na ponad połowie powierzchni zostały wymienione ławki i wyremontowane zostały zejścia z widowni. Nowe ławki wykonane są wraz z podporami  z profili stalowych w kolorze czarny mat. Z remontowanego obszaru zniknęły stare, często popękane płytki betonowe, a w nich miejsce została ułożona kostka brukowa. W II etapie remontu, który przewidziany jest na rok następny, przewidziana jest dalsza wymiana siedzisk oraz ich oczyszczanie i impregnacja
Koszt inwestycji – 63.000,00 zł
Ukończono w czerwcu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Złoty Zakątek
Dobiegł końca remont i adaptacja lokalu gminnego przy ul. Star Rynek 44. Gmina po remoncie udostępniła lokal Towarzystwu Przyjaciół Miasta Opola w celu utworzenia klubu integracyjnego dla seniorów z gminy Opole Lubelskie.
Koszt –  86.381,26 zł z budżetu obywatelskiego i dotacji gminnej
Termin realizacji - wykonano w czerwcu


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanalizacja sanitarna – etap I projektu
Rozpoczęto realizację I-go etapu projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie”. Inwestycja obejmuje ul. Kolejową,  Zbożową, część Kaliszańskiej, Podzamcze, Parkową i Al. 600-lecia. W I etapie 145 mieszkańców zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Łącznie wykonanych zostanie około 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Zakres rzeczowy robót w ramach projektu:
- budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z zabudową studni żelbetowych oraz prefabrykowanych,
- wykonanie kompletnej pompowni sieciowej przy ul. Kolejowej wraz z rurociągiem tłocznym, armaturą, orurowaniem, sterowaniem i systemem monitoringu,
- wykonanie sześciu kompletów automatycznych przydomowych pompowni ścieków wraz z rurociągami ciśnieniowymi i sterowaniem.
Termin realizacji - projekt będzie realizowany do 18.06.2018 roku.
Koszt – ok. 2. 420.000,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja dróg
Trwają prace modernizacyjne dróg zaplanowane do realizacji w tegorocznym budżecie. Nowe nawierzchnie bitumiczne otrzymają drogi :
- w Truszkowie – 780 mb.
Koszt – 279.633,33 zł
Termin realizacji – 15 lipca 2017
-  w Komaszycach  Starych – 260 bm.
Koszt – 135.266,90 zł
Termin realizacji – 15 lipca 2017
- ciągu pieszo-rowerowy i mostek na Leonce przy ul. Lubelskiej – 358,6 mb. (odcinek od ul. Podzamcze do wjazdu do ZS Nr 1)
Koszt wykonania  – 162.300,00 zł
Termin realizacji – 15 lipca br.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptacja pomieszczeń w ZS Nr 1 na potrzeby żłobka
„Rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim z dostosowaniem na potrzeby żłobka” realizowanego w ramach zadania: „Utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.
Zakres zamówienia obejmuje dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 do potrzeb żłobka w zakresie warunków technicznych oraz zakup pierwszego wyposażenia nowej jednostki.
Koszt: 681.468,46
Termin: 18.08.2017 r.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptacja pomieszczeń w segmencie  „C” ZS Nr 1
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń parteru skrzydła „C „ Zespołu Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim dla potrzeb oddziału przedszkolnego.

Zakres zamówienia obejmuje dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 do potrzeb oddziały przedszkolnego w zakresie warunków technicznych oraz zakup pierwszego wyposażenia nowej jednostki.
Termin realizacji – 30.06.2017
Koszt – 176.865,03 zł


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa nawierzchnia na boisku przy ul. Szkolnej
Wbudowanie zrolowanej murawy pochodzącej z obiektu przy ul. Kolejowej na boisko piłkarskie zlokalizowane w otwartej strefie sportowo-rekreacyjnej przy ul. Szkolnej 5 w Opolu Lubelskie wraz z jego pielęgnacją.
W ramach prac usunięto i wywieziono starą zniszczoną nawierzchnię darniową i zniwelowano teren. Obecnie uwładana jest nowa darń, która będzie wymagała szczeregu zabiegów agrotychnicznych w celu jej prawidłowego zakorzenienia. Cała nowo kładzianiana nawierzchnia jest stale nawadniana.
Koszt – 135.300,00 zł
Termin – 30 września 2017

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekultywacja składowiska odpadów w Ożarowie II
Zamknięcie i rekultywacja niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ożarowie II.
Zakres prac obejmuje przebudowę i rekultywację niecki składowiska. Rekultywacja obejmie roboty porządkowe i przygotowawcze: sprzątanie odpadów z terenu przyległego do składowiska, rozbiórka placu rozładunkowego, wykonanie grobli od strony zachodniej przemieszczenia, uformowanie i zagęszczanie odpadów w obrębie składowiska, rekultywacja mechaniczna: dowóz i rozplantowanie warstwy gruntów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, wykonanie filtrów na kominach odgazowujących, zabiegi agrotechniczne, rekultywacja biologiczna: obsiew mieszaków traw i nasadzenia drzew.
Termin realizacji – 30.04.2018 r. Zadanie wieloletnie
Kwota – 731.727,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strefy rekreacyjne na obszarach wiejskich
Zakup oraz montaż elementów placów zabaw i elementów fitness. Montaż elementów w miejscowości Kazimierzów, Trzebiesza, Darowne, Dębiny, Emilcin, Góry Kluczkowickie, Elżbieta, Zosin.
Kwota -  55857,99 zł
– zrealizowano w pierwszej połowie roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remonty świetlicy wiejskiej w Niezdowie i Ludwikowie
Niezdów – dostosowanie pomieszczenia świetlicy na potrzeby tzw. Harcówki. Wykonano podejścia instalacji wod-kan. do urządzeń sanitarnych oraz wykonano warstwy wyrównawcze na gruncie pod budową przyszłej toalety dla osób niepełnosprawnych
Kwota - 36.850,56 zł
- zrealizowano w pierwszej połowie roku
Ludwików – wykonanie posadzek gresowych, prace malarskie i porządkowe
Kwota – 13.026,56 zł
- zrealizowano w pierwszej połowie roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświetlenie uliczne
W ostatnim czasie zamontowano 10 nowych lamp oświetlenia ulicznego w Opolu i jedną w Wólce Komaszyckiej z funduszu sołeckiego.
Nowe lampy stanęły na ulicach: Kwiatowa - 5, Sosnowa 2 , Spacerowa - 1 , Krzywe Koło - 2
Koszt realizacji – 81.770,40 zł
- zrealizowano w pierwszej połowie roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampy solarne w trzech wsiach
6 nowych lamp solarnych zamontowanych zostało na terenach wiejskich. W Woli Rudzkiej - 2, Kluczkowicach Osiedlu – 3 i Stanisławowie - 1. Zostały one zakupione i zamontowane w tych miejscowościach ze środków funduszu sołeckiego. W Woli Rudzkiej i Stanisławowie oświetlają tereny przy przystankach autobusowych, a w Kluczkowicach drogę dojazdową do osiedla.
Koszt – 21.600,00 zł
- zrealizowano w pierwszej połowie roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont dachu szkoły podstawowej w Niezdowie
Remont obejmuje część parterową budynku. Wymienione zostanie pokrycie dachu wraz z obróbką blacharską, zamontowana będzie nowa instalacja odgromowa i docieplenie ściany szczytowej. Wymieniona zostanie opaska odwadniająca wokół budynku.
Termin realizacji – 17.08.2017
Koszt – 114.488,40 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------