Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 26.07.2021
Imieniny Anny, Anity i Mirosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Deratyzacja na terenie miasta

28-03-2017 / wtorek

Na podstawie § 18 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie ustanowionego Uchwałą Nr XVII/109/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 kwietnia 2016 roku  z późn. zm. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opole Lubelskie. Burmistrz Opole Lubelskie po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu Lubelskim podaje się do publicznej wiadomości treść Zarządzenie Nr 199/2017 z dnia 27 marca 2017r.

Zarządzenie  Nr 199/2017 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania)na terenie miasta Opole Lubelskie.

Na podstawie art. 30 ust 1. i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z 2016r. Poz. 446 z późn. zm.) w związku § 18 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie ustanowionego Uchwałą Nr XVII/109/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 kwietnia 2016 roku  z późn. zm. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opole Lubelskie.

W uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zarządzam
§ 1
Akcja deratyzacji (odszczurzania) na terenie zagrożonych miejsc miasta Opole Lubelskie będzie przeprowadzona w dniach od 27.03.2017 roku do 27.04.2017 roku.
§ 2
1. Powszechna akcja polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki w obiektach skoncentrowanego budownictwa mieszkalnego (tj. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe) ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, a także w studzienkach urządzeń kanalizacji sanitarnej, studzienkach telekomunikacyjnych zlokalizowanych przy ulicach: Puławska, 25-lecia PRL, Kraszewskiego i  Lubelska.
2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, zarządcach nieruchomości i obiektów.

3. W związku z powyższym wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy działający na terenie wskazanym w ust.1 mają obowiązek:
a) Wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych itp., zgodnie z pouczeniem znajdującym się na etykiecie środka użytego do deratyzacji,
b) Zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt oraz umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia – „UWAGA TRUCIZNA”,
c) Do dnia 07.05.2017 roku należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić nieruchomości z padłych gryzoni i przypadkowo zatrutych zwierząt.
§ 3
Niniejsze zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Opole Lubelskie.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nie przestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub nie zastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r Kodeks wykroczeń (DZ.U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Obwieszczenie925.04 KB