Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 24.05.2024
Imieniny Joanny, Marii i Zuzanny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Rada Seniorów

Materiały na tej stronie na prośbę Rady Seniorów zamieszczonane są w wersji orginalnej, dostarczonej przez członków Rady.

Rada Seniorów Gminy Opole Lubelskie - kadencja III 2018 - 2023

Zarzadzeniem Nr 4/2018 Burmistrz Opola Lubelskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. powołano skład Rady Seniorów w Gminie Opole Lubelskie.

Zarządzenie Nr 4/2018
Burmistrza Opola Lubelskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów w Gminie Opole Lubelskie

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku § 4 Statutu Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. z 07.05.2014 r. poz. 1860) - zarządzam, co następuje:

    W skład Rady Seniorów w Gminie Opole Lubelskie na kadencję 2018 - 2023 powołuję:
1.    Bronisławę Kubiś - przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2.    Henryka Iskrę - przedstawiciel Rodzinny Ogród Działko „PODZAMCZE”
3.    Mariannę Szeląg - przedstawiciel Klubu Seniora
4.    Leontynę Zarzekę - przedstawiciel Klubu Kobiet
5.    Helenę Matysiak - przedstawiciel  Polskiego  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
6.    Marka Plisa - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół  Miasta Opola Lubelskiego
7.    Jadwigę Korziuk – Zalewską - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Miasta Opola Lubelskiego.

10 stycznia 2019 r.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w celu ukonstytuowania. W wyniku głosowania tajnego wybrani zostali:

Wybrany na Przewodniczący Rady Seniorów - Henryk Iskra złożył rezygnacje z pełnienia funkcji.

1. Marek Plis - wiceprzewodniczący
2. Leontyna Zarzeka - sekretarz
3. Bronisława Kubiś - członek
4. Jadwiga Korziuk-Zalewska - członek
5. Helena Matysiak - członek
6. Marianna Szeląg - członek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ramowy Plan pracy Rady Seniorów gminy Opole Lubelskie na lata 2019-2023

1.    Przekazywanie społeczeństwu informacji o pracy Rady Seniorów w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz lokalnej telewizji i radiu.
2.    Udział członków Rady w posiedzeniach Komisji z głosem doradczym w sprawach dotyczących seniorów.
3.    Pozyskiwanie informacji o potrzebach seniorów poprzez:
•    cotygodniowe dyżury członków Rady,
•    kontakty z organizacjami skupiającymi ludzi starszych i działających na ich rzecz np.:
        - Uniwersytet Trzeciego Wieku
        - PZERiJ
        - Kluby seniorów
        - Kluby kobiet
        - Kluby Gospodyń Wiejskich
•    udział w okresowych zebraniach sołtysów,
•    pomoc w realizacji potrzeb seniorów z terenów wiejskich.
4.    Współpraca z Młodzieżową Radą Gminy na rzecz integracji międzypokoleniowej.
5.    Doskonalenie swojego działania przez współpracę z Radami Seniorów z innych miast.
6.    Profilaktyka zdrowotna i zdrowia seniorów:
•    kontynuowanie bezpłatnych szczepień przeciw grypie 65+,
•    inicjowanie i organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych,
•    kontynuowanie programów Pudełko życia i przycisk życia,
•    organizowanie wykładów w zakresie promocji zdrowia.
7.    Propagowanie wśród seniorów nowopowstającego w kompleksie stadionowym Domu Dziennego pobytu seniorów.  
8.    Kontynuowanie akcji „Podziel się grosikiem” na dotychczasowych zasadach- Marek Plis.
9.    Działalność na rzecz likwidowania barier architektonicznych w infrastrukturze miasta i gminy.
•    wejścia do sklepów,
•    przejścia dla pieszych,
•    inne zauważone utrudnienia dla seniorów w czasie kadencji Rady Seniorów,
•    wnioskować do Burmistrza o zwiększenie ilości toalet publicznych.
10.    Wnioskowanie do Starosty i Burmistrza o wybudowanie windy w budynku Urzędu Miasta i Starostwa.
11.    Wystąpienie do Starosty o rozważenie możliwości przeniesienia siedziby Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie z Poniatowej do Opola.
12.    Wycieczki turystyczno- krajoznawcze dla seniorów.
13.    Realizacja innych zadań wynikających z bieżących potrzeb ludzi starszych.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                       

Rada  Seniorów --  powołana dn. 30.06.2014r.  jest organem doradczym, konsultacyjnym  i inicjatywnym dla organów Gminy.    

  Skład I kadencji Rady Seniorów:

                        Przewodniczący  –  Antoni Janoszczyk

                                V-ce przewodniczący --  Adam Piłat

                        Sekretarz –   Lech Solis

                               Członkowie –  Jadwiga Adamczyk

                                            Henryk Iskra

                                            Alicja Szafran

                                            Teresa Turska

 Zadania  Rady Seniorów:

 1)      współpraca z władzami Gminy przy rozstrzyganiu istotnych oczekiwań i potrzeb ludzistarszych,

 2)      przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

 3)      wydawanie opinii formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

 4)      profilaktyka i ochrona zdrowia seniorów,

 5)      inicjowanie działań na rzecz środowiska osób starszych.

 

    Kontakt:  dyżury w każdy piatek, budynek Urzędu Miasta od  godz. 9:00 do godz. 11:00 pokój 115  I piętro

     

   1)  Rada Seniorów powołana jest na czas nieokreślony.

    2) Skład  Rady Seniorów  powoływany jest na okres kadencji Rady Miejskiej. 

                                          

                       Powołanie  składu  Rady Seniorów  ---  19.01. 2015 rok

                                                    kadencja  II

       Skład Rady;

                                   Przewodniczący  --  Antoni Janoszczyk  

                          V-ce przewodnicząca   --  Jadwiga Adamczyk  

                                              Sekretarz  --  Zygmunt Krzyżanowsk    

                                          Członkowie  --  Janusz Łakomy

                                                                      Zofia Nowaczek

                                                                      Alicja Szafran

                                                                      Halina Złotucha

 

    Dnia 07.07.2015 r. ---- zmiana składu zarządu  Rady Seniorów Gminy  Opole Lubelskie

 

                                Przewodnicząca Jadwiga Adamczyk

                        V–ce przewodnicząca – Alicja Szafran

                                          Sekretarz – Zygmunt Krzyżanowski

                                      Członkowie – Antoni Janoszczyk

                                                             Janusz Łakomy

                                                             Zofia Nowaczek

                                                             Halina Złotucha

 

       Kontakt:   jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek od  godz. 11;00 do godz. 13;00

                                            budynek Urzędu Miejskiego  pokój  115    I piętro

                       lub     e-mail/  jadwigaadamczyk54@wp.pl      tel. 663 433 111

                     

           PLAN  PRACY  RADY  SENIORÓW  GMINY OPOLE LUBELSKIE

                                                 NA  LATA 2015 -- 2018

                            

1)      Działania w kierunku jak najskuteczniejszego docierania z informacjami o pracy rady do Seniorów gminy poprzez:

                 ---  zamieszczanie informacji w lokalnej prasie tj.

                       „Opolanin”

                       „Wspólnota opolska”

                 ---  zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy

                 ---  przekazywanie informacji poprzez ogłoszenia w:

                         Radiu

                         Lokalnej TV kablowej

                 ---  informowanie poprzez plakaty i ogłoszenia

                 ---  wygenerowanie środków na opracowanie  informatora dla ludzi starszych, zawierającego  wszystkie niezbędne informacje z zakresu zdrowia, kultury, edukacji, opieki społecznej itp. 

 
 2)      Udział członków rady w posiedzeniach komisji jako organu doradczego  w sprawach dotyczących  Seniorów.

 3)      Gromadzenie informacji o potrzebach seniorów poprzez:

                ---  cotygodniowe dyżury członków rady

                ---  spotkania w organizacjach pozarządowych, rozmowy na temat sytuacji seniorów i ich godnego starzenia się

                ---  spotkania z sołtysami w sprawach docierania informacji do seniorów w sołectwach

  4)      Współpraca z organizacjami pozarządowymi

                ---  Uniwersytet Trzeciego Wieku

                ---  Polski Związek Emerytów Rencistów Inwalidów

                ---  Kluby Seniorów, Kluby Kobiet itp.

 5)      Współpraca z Młodzieżową Radą Gminy na rzecz integracji międzypokoleniowej

 6)  Współpraca z Radami Seniorów innych miast i koordynacja działań na rzecz poprawy bytu osób starszych i niepełnosprawnych oraz poprawy społecznego wizerunku starości

 7)      Ukierunkowanie pracy  Rady Seniorów w Opolu Lubelskim w zakresie działań na rzecz:

 a)       profilaktyki i zdrowia seniorów

 ---  wdrożenie programu bezpłatnych szczepień dla ludzi starszych

 ---  tworzenie  Domów Dziennego Pobytu, Klubów dla seniorów

 ---  wdrożenie programu ”Pudełko życia”

 ---  wdrożenie programu „Przycisk życia”

 ---  zorganizowanie środków na zamontowanie w mieście defibrylatorów ratujących życie

 ---  organizowanie wykładów w zakresie  promocji zdrowia

 ---  organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych

 ---  budowa siłowni na świeżym powietrzu

 --- informowanie o prawach pacjenta

 --- analiza zagrożeń

             

 b)      działania na rzecz wsparcia finansowego seniorów 

 ---  pozyskiwanie firm chętnych do udzielania rabatów osobom starszym

 ---  nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO w Krakowie i pozyskanie „Ogólnopolskich Kart Seniora” dla osób 60+

 ---  organizowanie zbiórek rzeczy dla mniej zamożnych i niepełnosprawnych

 ---  informowanie  seniorów o różnych możliwościach wsparcia (opieka społeczna, instytucje, porady prawne itp.)

 c)       działania na rzecz integracji międzypokoleniowej

 ---  organizowanie wspólnych akcji celem wsparcia potrzebujących i niepełnosprawnych

 ---  organizowanie wspólnych wyjazdów integracyjnych

 

d)      działania na rzecz edukacji seniorów

 ---  walka z analfabetyzmem komputerowym seniorów – organizowanie szkoleń

 ---  organizowanie szkoleń zawodowych i staży dla ludzi starszych i niepełnosprawnych celem poprawy ich sytuacji  materialnej

 ---  kursy  językowe

 ---  edukacja z zakresu bezpieczeństwa w sprawach finansowych  -  oszustwa i wyłudzenia

 

e)      działania w zakresie usuwania barier architektonicznych

 ---  zastawiane chodniki dla pieszych przez parkujące auta

 ---  likwidacja nierówności na chodnikach

 ---  zabezpieczanie włazów studzienek kanalizacyjnych

 ---  lepsze oznaczenia miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

 ---  zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych

 ---  monitoring w mieście

 ---  dodatkowe przejścia dla pieszych

 ---  światła na niebezpiecznym skrzyżowaniu

 ---  lepsze oświetlenie ulic

 ---  ławeczki w mieście itp.

 

Plan pracy Rady Seniorów Gminy Opole Lubelskie opracowany został na okres czterech lat.

Może ulegać zmianom i modyfikacjom. Został zatwierdzony jednogłośnie na posiedzeniu rady.

 

Z pracy Rady Seniorów w Gminie Opole Lubelskie

 

                                                                Rok 2015

1)      uchwała nr 1/2014 z dn. 03.11.14r. w sprawie bezpłatnych szczepień p/grypie dla osób 65+,

 2)      uchwała nr 1/2014 z dn. 03.11.14r. w sprawie tzw.” pudełka życia”

 3)      ------luty, maj, wrzesień ---  spotkania z dyrekcją Pow. Centrum Zdrowia w sprawie potrzeb i oczekiwań seniorów                                         

 4)   uchwała nr 2/2015 z dn. 23.02.15r. w sprawie tworzenia Dziennych Domów i Klubów„Senior- WIGOR”  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych,  

 5)  uchwała nr  3/2015 z dn. 23.02.15r.  w sprawie chodnika przy Delikatesach,

 6)  uchwała nr  4/2015 z dn. 16.03.15r. w sprawie linii elektrycznej przy ul. Pocztowej,

 7)  uchwała nr  5/2015 z dn. 16.03.15r. w sprawie Figury-Pomnika z 1920r. przy ul. Kolejowej,

 8)  ----  marzec, czerwiec --- spotkanie z radną Starostwa w sprawie współpracy                                                                      

  9)  uchwała nr  6/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie remontu chodników w Opolu Lub,

  10)  uchwała nr  7/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie placu zabaw dla dzieci przy ul. 25-lecia PRL, 

  11)  uchwała nr  8/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie uwzględnienia potrzeb seniorów podczas rewitalizacji stadionu przy ul. Kolejowej,

  12)  uchwała nr  9/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie zabezpieczenia chodnika przy ul. Zajezierze Józefowska

  13)  uchwała nr 10/2015 z dn.20.04.15r. w sprawie sygnalizacji świetlnej skrzyż; Lubelska, Puławska, Lipowa

  14)    -----  20.05.2015r.---- spotkanie z Panią dyr. MOPS Justyną Kocoń na temat potrzeb Seniora  

  15)   ----- 12.05.2015r.---interwencja w sprawie braku pokrywy na studzience telefonicznej ul.Kościelna  i kontroli wszystkich pozostałych

 16)  uchwała nr 11/2015 z dn.19.05.15r. w sprawie pustostanuróg ulic; Partyzancka i J.Piłsudskiego

  17)  uchwała nr 12/2015 z dn.09.06.15r. w sprawie uchwalenia Programu „MIEJSKIEJ KARTY SENIORA”

  18)  uchwała nr 13/2015 z dn.07.07.15r. w sprawie przystąpienia do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”

  19)  uchwała nr 14/2015 z dn.03.09.15r. w sprawie pozyskania Partnerów do „Ogólnopolskiej Karty Seniora”

  20)  uchwała nr  15/2015 z dn.03.09.15r. w sprawie przystąpienia Rady do projektu budżetu obywatelskiego

  21)  ---- 01.10. 2015r.  udział Rady Seniorów w obradach Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie

  22)  uchwała nr  16/2015 z dn.16.10.15r. w sprawiezabezpieczenia środków na szczepienia p/grypie na 2016r.

  23)  uchwała nr  17/2015 z dn 16.10.15r. w sprawie zabezpieczenia środków na ławeczki na terenie miasta Opole Lub.

  24)  uchwała nr  18/2015 z dn. 16.10.15r. w sprawie pozyskania partnerów do akcji „Rabat dla Seniora”    

  25)  ----  21.10. 2015r.  „Seniorzy czytają dzieciom”  spotkanie w bibliotece

  26)  uchwała nr  19/2015 z dn.26.102015r. w sprawie poszukiwania różnych form pomocydla  „Środowiskowego Domu Samopomocy” w Prawnie.

  27)  ---- 03.12.2015r.  zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do teatru w Puławach  dla członków  wszystkich organizacji senioralnych

  28) --- współpraca z Radą Seniorów z Poniatowej – wymiana poglądów na temat potrzeb Seniora

 29) --- udział w posiedzeniach Rady Miejskiej 

                                                                                                                                                                                                           

                                             2016 rok

 1)  --- 28.01.2016r. ---  udział  w  pierwszym posiedzeniu narady obywatelskiej

   2)  uchwała nr  1/2016 z dn.01.02.2016r. w sprawie rozważenia możliwości uruchomienia lokalnej TV kablowej  

   3)  uchwała nr  2/2016 z dn.01.02.2016r. w sprawie odpowiedniego oznaczeniamiejsc parkingowychdla osób niepełnosprawnych

   4)  uchwała nr  3/2016 z dn.08.02.2016r. w sprawie zbiórki rzeczy dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie

   5)  --- 11.02.2016r.--- udział w drugim posiedzeniu narady obywatelskie

   6)  uchwała nr  4/2016 z dn. 02.03.2016r. w sprawie zorganizowania I edycji Akcji „Podziel się grosikiem”                          

   7)  --- 10.03.2016r. --- udział w trzecim posiedzeniu narady obywatelskiej

   8)  --- 06.04.2016r. --- prezentacja wyników prac narad obywatelskich (udział radnych)

   9)  uchwała nr 5/2016 z dn. 14.04.2016r. w sprawie zorganizowania uroczystego zakończeniaAkcji„Podziel się grosikiem”

 10)  ---  05.05.2016r.  godz. 16;00  OCK godz 16;00 uroczystość zakończenia akcji „Podziel się grosikiem”

 11)  uchwała nr. 6/2016 z dn. 09.05.2016r. w sprawie wytyczenia dodatkowego przejścia przez jezdnięna wys. poczty  przez ulicę Lubelską (pismo w sprawie również  do Policji skierowano 26.01.16r.)

 12)  uchwala nr 7/2016r. z dn.09.05.2016r. w sprawie dezynfekcji i deratyzacji śmietników na terenie gminy

 13)  uchwała nr 8/2016r. z dn.27.06.2016r. w sprawie zorganizowania Akcji „Opolskie Pudełko życia”                                       

 14)  ---  20.07.2016r. spotkanie rad seniorów Opola Lub. i Poniatowej u Starosty Opola Lub. w sprawie wyjaśnienia przyczyn konfliktu w szpitalu i zamknięcia oddziału wewnętrznego

 15)  ---  08. 08. 2016r. skierowanie ponownego pisma do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o interwencję  w sprawie zablokowywanego chodnika przy drodze woj. nr.824

 16) uchwała nr  9/2016r. z dn. 08.08.16r. w sprawie możliwości poszerzenia chodnika do wysokości  parkanu kościelnego  poprzez zniwelowanie skarpy po obu stronach dzwonnicy   

 17)  ---  wznowienie wydawania „Ogólnopolskiej Karty Seniora” po przerwie wakacyjnej

 18) uchwała nr 10/2016r. z dn.02.09.16r. w sprawie zorganizowania bezpłatnego szkolenia Seniorów z zakresu obsługi  komputera w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( ok. 160 osób)

 19) --- skierowanie pism informacyjnych, plakatów, powiadomień do wszystkich placówek służb medycznych o rozpoczętej na terenie gminy Opole Lubelskie Akcji „ Opolskie Pudełko Życia”

 20)--- 01.10.2016r.udział Rady Seniorów w Konferencji „Rady Seniorów – Partnerstwo z Samorządem” w Warszawie w gmachu Sejmu RP

 21) -- 03.10.2016r.przedstawiciel Rady Seniorów delegatem do Obywatelskiego Parlamentu Seniorówna lata 2016 – 2019 posiedzenie w Muzeum Historii ŻydówPolskich w W-wa

 22) --- 04.10.2016r.  obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, trzy osoby rady nominowane  do  Laura Aktywnego Seniora, wyróżnienie specjalne  otrzymała Pani Zofia Nowaczek 

 23)  --- 18.10.2016r. udział w warsztatach zorganizowanych przez  samorządw sprawie  prac nadGminnym Programem Rewitalizacji, celem przedstawienia potrzeb i oczekiwań ludzi starszych

 24)  --- 19.10.2016r.udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Seniorów w Warszawie

 25) ---  20.10.2016r.Wizyta Studyjna w Legionowie

 26) ---  21.10.2016r. 04.11.2016r. udział w opracowywaniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020

 27) --- 11.11. 2016r Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 28) --- 23.11.2016r.sprawa lokalnej telewizji kablowej w Opolu Lub. spotkanie z Panią Prezes Sp. Mieszkaniowej uchwała nr.1/2016 rady seniorów z dn.01.02.2016r.

 29) --- 24.11.2016r. udział w II Konferencji Wojewódzkiej w Tomaszowie Lubelskim "Miejsce Seniora Nowoczesnej Europie”

 30) --- 25.11.2016r. udział w Konferencji w Gminie Józefów nad Wisłą z okazji Dnia Pracownika Socjalnegona temat: uwarunkowania lokalnego systemu współdziałania międzyinstytucjonalnegona rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i  wykluczonych społecznie

   

                                                  2017 rok

 1) uchwała nr 1/2017 z dn. 24.01. 17r. w sprawie zorganizowania cyklu wykładów z profilaktyki zdrowiaw ramach onkologicznego programu na rzecz aktywności zdrowotnej seniorów

  2) uchwała nr 2/ 2017 z dn.24.01.17r. w sprawie utworzenia wolontariatu senioralnego w Opolu Lubelskim

  3) uchwała nr 3/2017 z dn. 24.01.17r. w sprawie odwołania P. Zygmunta Krzyżanowskiego z funkcji sekretarza rady

  4) uchwała nr 4/2017 z dn.24.01.17r. w sprawie powołania P. Zofii Nowaczek na stanowisko Sekretarza Rady Seniorów

  5) 18.04.2017r. przekazanie pisma Burmistrzowi Opola Lubelskiego od Prezesa Stowarzyszenia Manko dotyczącego przystąpienia do programu Gmina Przyjazna Seniorom

  6) uchwała nr 5/2017 z dn.20.02.17r. w sprawie kontynuacji szkoleń z zakresu obsługi komputera dla Seniorów opolskiej gminy

  7) uchwała nr 6/2017 z dn.20.0217r. w sprawie kontynuowania w roku 2017 pomocy rzeczowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie

  8) uchwała nr 7/2017 z dn. 07.03.17r w sprawie organizowania grupowych wyjazdów na bezpłatne  badania profilaktyczne do Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie - akcja pod hasłem „Zdrowie mieszkańców bogactwem gminy”

  9) uchwała nr 8/2017 z dn.20.03.17r. w sprawie zorganizowania II edycji akcji „Podziel się grosikiem”

 10) uchwała nr 9/2017 z dn.20.03.17r. w sprawie skierowania propozycji do placówek oświatowych o możliwości przystąpienia do akcji prowadzonej przez Ruch Maitri w zakresie pomocy dzieciom niepełnosprawnym z Aleppo tzw. Adopcja medyczna pod hasłem „Opolskie dzieci – dzieciom Aleppo”

 11) uchwała nr 10/2017 z dn.20.03.17r. w sprawie zorganizowania bezpłatnego kursu języka angielskiegodla osób od 25-tego roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 12) uchwała nr 11/2017 z dn.19.04.17r. w sprawie zorganizowania uroczystego zakończenia akcji „Podziel się grosikiem”

 13) --- 30.05.2017r.  skierowanie pisma z prośbą o kontynuację programu szczepień „Grypa 65+”

 14) --- 09.06.2017r. udział w uroczystości  otwarcia „Naszego Złotego Zakątka” integracyjne miejsce spotkań mieszkańców gminy UTW

 15) --- 21.06.2017r.  rozdanie plakatów wszystkim 43 Sołtysomz zaproszeniem  na bezpłatne badania lekarskie kierowane do dla wszystkich mieszkańców sołectw w ramach akcji „Zdrowie mieszkańców – bogactwem gminy”

 16) uchwała nr 12/2017 z dn.22.06.17r. w sprawie zorganizowania dla osób niepełnosprawnych szkoleń zawodowych i stażu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 17) --- 29.06.2017r. przekazanie do Ośrodka Pomocy Społecznej ok. 100 kg. odzieży, obuwia itp. od Seniorów Opola Lubelskiego dla potrzebujących.

 18) --- 05.08.2017r. zorganizowanie wyjazdu do Lublina dla grupy seniorów na pokazy fontann na Placu Litewskim, tematyka pokazów ”Historia Placu Litewskiego na wesoło”

 19) --- 26.08.2017r.  II wyjazd grupy seniorów na pokazy fontann na Placu Litewskim,temat pokazów „Sen o mieście”

 20) --- 06 – 07.09.2017r.  I KONGRES KULTURY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO „ Kultura Gospodarka”

 21)  uchwała nr 13/2017 z dn. 11.09.17r. w sprawie złożenia wniosku o realizację zadania publicznego w ramachinicjatywy lokalnej w Opolu Lubelskim o pozyskanie środków na wydanie broszury „Informator dla Seniora”

 22)  13 – 15. 09.2017r. szkolenie dla członków Gminnych Rad Seniorów w Podegrodziu k/Nowego Sącza

 23)  18.09.2017r. Wojewódzka Konferencja „Bezpieczny i aktywny Senior” w Tomaszowie Lubelskim

 24) 01.10.2017r. Delegaci Opola Lub na III sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w  Warszawie  DEKLARACJA PROGRAMOWA III SESJI OPS „SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI”

 25) 03.10.2017r  dwie osoby rady typowane do „Laura Aktywnego Seniora”  Pan Zygmunt Krzyżanowsk i Pani Jadwiga Adamczyk  „Laur Aktywnego Seniora”  w 2017 roku otrzymuje Jadwiga Adamczyk podczas uroczystości związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

 26)  06.12.2017r.  w dniu dzisiejszym 10-ta grupa osób jedzie na bezpłatne badania profilaktyczne do COZLw Lublinie. W programie „Zdrowie mieszkańców – bogactwem gminy” w 2017r. z badań skorzystało 200 osób. (akcja trwa nadal)

 27) 22.12.2017r. wyjazd z darami do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawniena spotkanie opłatkowe.

 

                                                                    2018  rok

 1) uchwała nr 1/2018 z dn. 08.01.18r. w sprawie kontynuacji organizowania wyjazdów na badania profilaktyczne do COZL w Lublinie ( Zdrowie mieszkańców – bogactwem gminy )

2) uchwała nr 2/2018 z dn. 08/01.2018r. w sprawie zorganizowania naboru osób na szkolenia i staże zawodowe będących w trudnej sytuacji finansowej

3) uchwała nr 3/2018 z dn. 08.01.2018r. w sprawie zorganizowania trzeciej edycji Akcji „Podziel się grosikiem”

4) 10.01.2018r. włączenie się Rady Seniorów i współorganizowanie obchodów Jubileuszu 600-lecia miasta Opole Lubelskie

5) 09.04.2018r. udział w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin z Autyzmem „ELF”

6) 13.04.2018r. opracowanie i wydanie do druku „Informatora dla Seniora” finansowanego z funduszu lokalnego Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim

7) dystrybucja 2 000 sztuk „Informatorów dla Seniora” wśród Seniorów Gminy Opole Lubelskie

8) uchwała nr 4/2018 z dn.16.04.2018r. w sprawie zorganizowania zakończenia trzeciej edycji Akcji „Podziel się grosikiem”

9) 20.06.2018r. udział Rady Seniorów w uroczystych obchodach 100-lecia szkoły w Pusznie Godowskim

10) 12.09.2018r. odebranie nagrody oraz tytułu „Lidera w zakresie profilaktyki grypy” podczas X  Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum w Warszawie w imieniu Burmistrza nagrodę odebrała przewodnicząca Rady Seniorów

11) uchwała nr 5/2018 z dn. 17.09.2018r. w sprawie zakupu i zamontowania ławek na terenie miasta szczególnie przy ulicach Józefowskiej, 600-lecia itp.

12) uchwała nr 6/2018 z dn. 17.09.2018r. opracowanie projektu inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego na 2019r.  (opracowany projekt autorstwa Jadwigi Adamczyk dotyczył prac remontowych osiedla położonego przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Lubelskiej)

13) uchwała nr 7/2018 z dn.17.09.2018r. dotyczy przekazania na własność „PROMYCZKOWI” Pucharu Przechodniego za trzykrotne zwycięstwo w akcji „Podziel się grosikiem”

14) uchwała nr 8/2018 z dn.17.09.2018r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na dofinansowanie projektu tzw. systemu TELEOPIEKI w ramach RPO woj. lubelskiego „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna zdrowotna mieszkańców”

15) 01.10.2018r. udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia Seniora realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 16) uchwała nr 9/2018 z dn. 16.10.2018r.  Zgodnie ze statutem Rady Seniorów w Gminie Opole Lubelskie (zał. nr 1 do uchwały nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskimz dn. 31 marca 2014r.  &2.2) z dniem 16.10.2018 r. zamykam działalność II kadencji  Rady Seniorów  w Gminie Opole Lubelskie.

                                                                   Przewodnicząca Rady Seniorów Jadwiga Adamczyk

 

Rada Seniorów Gminy Opole Lubelskie  -  to grupa ludzi powołana po to, by pomagać osobom starszym w możliwie najróżniejszy sposób.

Mamy nadzieję, że te cztery lata kadencji rady, to owocny okres naszej pracy na rzecz Seniorów.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Dariuszowi Wróblowi, za ogromną pomoc i wsparcie jakiego udzielał nam w naszej społecznej pracy.

 Życzymy Państwu dużo zdrowia i ludzkiej życzliwości na każdy dzień

 

Poniżej skonay sprawozdań z działalności Rady Seniorów w latach 2015, 2016, 2017.

 

 

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Image icon 2015_-_1.jpg483.88 KB
Image icon 2015_-_2.jpg498.84 KB
Image icon 2015_-_3.jpg320.04 KB
Image icon 2015_-_4.jpg467.29 KB
Image icon 2015_-_5.jpg310.13 KB
Image icon 2015_-_6.jpg522.92 KB
Image icon 2015_-_7.jpg530.95 KB
Image icon 2015_-_8.jpg565.22 KB
Image icon 2015_-_9.jpg562.69 KB
Image icon 2015_-_10.jpg365.68 KB
Image icon 2015_-_11.jpg372.24 KB
Image icon 2016_-_1.jpg425.34 KB
Image icon 2017_-_2.jpg645.98 KB
Image icon 2016_-_3.jpg663.37 KB
Image icon 2016_-_4.jpg708.49 KB
Image icon 2016_-_5.jpg647.65 KB
Image icon 2017_-_1.jpg569.32 KB
Image icon 2017_-_2.jpg424.02 KB
Image icon 2017_-_3.jpg415.1 KB
Image icon 2017_-_4.jpg286.02 KB
Image icon 2017_-_5.jpg612.87 KB
Image icon 2017_-_6.jpg385.75 KB