Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 17.06.2019
Imieniny Laury, Leszka i Adolfa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC: Iwona WITWERA
tel. 81 827 72 22
iwona.witwera@opolelubelskie.pl

Z-ca Kierownika USC: Halina KORGOL
tel. 81 827 72 22
halina.korgol@opolelubelskie.pl

Z-ca Kierownika USC: Nina Zielonka
tel. 81 827 72 22
nina.zielonka@opolelubelskie.pl

przyjmowanie oświadczeń o:
- wstąpieniu w związek małżeński;
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu;
- wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa;
- wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;
- powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
- uznaniu dziecka;
- uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa;
- nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
sporządzanie akt stanu cywilnego oraz prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w oparciu o dokonywane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe,
wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących ksiąg,
zawiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniach uzasadniających wszczęcie postępowania z urzędu,
przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy (testament alograficzny),
realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej.