Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 14.08.2020
Imieniny Alfreda, Elżbiety i Maksymiliana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XX sesja Rady Miejskiej

03-07-2020 / piątek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) - zwołuję na dzień 9 lipca 2020 r. na godz. 9:00 XX sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali widowiskowo - kinowej Opolskiego Centrum Kultury (ul. Lubelska 30).

 
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach     i zapytaniach radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Opole Lubelskie za rok 2019.
7Debata nad raportem o stanie Gminy Opole Lubelskie:
a)  głosy radnych;
b)  głosy mieszkańców.
8. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Opole Lubelskie wotum zaufania.
9. Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2019:
a)  rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z przebiegu wykonania budżetu gminy Opole Lubelskie za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok oraz informacji z wykonania planu finansowego Opolskiego Centrum Kultury za 2019 rok,
b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019,
c)   rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok,
d)  dyskusja nad wyżej wymienionymi sprawozdaniami,
e)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Opola Lubelskiego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
f)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opola Lubelskiego za 2019 rok i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
g)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opola Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za 2019 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie gminy Opole Lubelskie, znajdującego się na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 747 i 824.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie gminy Opole Lubelskie, znajdującego się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 824 i drogi gminnej 113477L.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Opole Lubelskie, położonych przy ul. Cmentarnej w Opolu Lubelskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Opolu Lubelskim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Stachowicz

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon zawiadomienie_o_sesji.pdf655.45 KB